Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna I-III

klasa III

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE III, SEMESTR 1

 

TEMATY DNI

UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

(zawarte w podstawie programowej)

UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

(wykraczające poza podstawę programową)

Krąg tematyczny: WITAJ TRZECIA KLASO!

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny

 

Nasze obowiązki w szkole

 

Jak zatrzymać lato?

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

 

Wydarzenia II wojny światowej

 

 

Uczeń:

 • opowiada o wakacyjnych miejscach wypoczynku, przywiezionych pamiątkach; planach dotyczących nauki w III klasie
 • układa i pisze zdania z rozsypanek sylabowych
 • wykorzystuje zgromadzone wyrazy do uzupełnienia tekstu, zapisuje je w odpowiedniej formie; uzupełnia dialog na podstawie opowiadania; pisze o swojej pamiątce z wakacji w formie odpowiedzi na pytania
 • zna prawa i obowiązki ucznia
 • czyta głośno zwrotkę wiersza, fragment tekstu informacyjnego o II wojnie światowej
 • z uwagą słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela
 • zna polskie symbole narodowe, śpiewa hymn, pamięta o właściwej postawie i zachowaniu
 • zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski
 • najbardziej popularne skróty pisze całymi wyrazami
 • tworzy zdrobnienia, dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników; rozpoznaje czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • zna zasady pisowni wielką literą nazw państw i narodowości oraz pisownię małą literą przymiotników utworzonych od tych nazw
 • liczy głoski w wyrazach
 • rozumie, że liczby dwucyfrowe są sumą dziesiątek i jedności
 • dodaje i odejmuje w zakresie trzeciej dziesiątki
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe oraz zadania jednodziałaniowe na porównywanie różnicowe
 • odtwarza różne rytmy
 • wykonuje ćwiczenia orientacyjno-porządkowe; rozpoznaje rówieśników po głosie, za pomocą dotyku

Uczeń:

 • ciekawie, pełnymi zdaniami wypowiada się na podany temat
 • przedstawia swoje wrażenia i spostrzeżenia związane z nowymi podręcznikami
 • podaje przykłady innych skrótów
 • czyta utwór poetycki z naturalną intonacją, ze zrozumieniem tekst informacyjny
 • pisze opis pamiątki z wakacji
 • w kilku zdaniach wyjaśnia znaczenie wybranego prawa i obowiązku ucznia
 • zna wybrane fakty z historii Polski
 • wyjaśnia symboliczne znaczenie godła Polski
 • wyszukuje potrzebne informacje historyczne w książkach i albumach
 • wyjaśnia, dlaczego należy pamiętać o bohaterach broniących ojczyzny
 • układa i pisze krótką wypowiedź na określony temat na podstawie tekstu i zgromadzonych informacji
 • właściwie stosuje wielką literę w nazwach państw i narodowości oraz małą literę w przymiotnikach utworzonych od tych nazw
 • wskazuje czynności wykonane w przeszłości
 • tworzy rytm do podanego metrum
 • sprawnie współpracuje z grupą podczas wykonywania ćwiczeń orientacyjno-porządkowych
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 30 różnymi sposobami
 • rozwiązuje kilkudziałaniowe zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

 

Krąg tematyczny: WAKACYJNE WĘDRÓWKI

 

Wakacje na mapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • rozpoznaje różne miasta i miejsca Polski przedstawione na zdjęciach i pocztówkach i opowiada o tych, które zna
 • wskazuje na mapie miasta, rzeki o podanej liczbie liter
 • wskazuje granice Polski, odczytuje nazwy krajów sąsiednich
 • czyta płynnie wiersz
 • rozwiązuje rebusy i zagadki

Uczeń:

 • określa położenie miast na mapie
 • wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską
 • wyjaśnia znaczenie kolorów i znaków na mapie
 • opowiada o swoich wakacjach – buduje wielozdaniową, spójną, logiczną wypowiedź i zapisuje ją w zeszycie
 • czyta wiersz z humorem, wskazuje w nim elementy fantastyczne

Krąg tematyczny: MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY TAKŻE ODE MNIE

 

Uczestniczę w ruchu drogowym

 

Na tropie znaków

 

Bezpieczne zabawy

 

 

Pomagam koleżankom i kolegom

 

Jestem ostrożny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • czyta tekst z podziałem na role, wiersz płynnie
  i wyraziście
 • ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu
  i ocenia postępowanie bohatera
 • opowiada historyjkę obrazkową
 • porządkuje fragmenty tekstu tworząc opowiadanie, nazywa jego części
 • redaguje zasady przechodzenia przez jezdnię
  w formie zdań rozkazujących, przepisuje je do zeszytu, wyjaśnia pisownię wybranych wyrazów
 • wie, że warunki pogodowe i pora dnia wpływają na postrzeganie sytuacji na drodze przez pieszych i kierowców
 • zna podstawowe i najczęściej spotykane znaki drogowe oraz wie, co oznaczają kolory sygnalizacji świetlnej
 • zna i stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez jezdnię
 • wyjaśnia, dlaczego należy pomagać innym
 • zna zasadę pisowni „nie” z czasownikami, „ż” wymienne na „g”
 • wskazuje czasowniki w opowiadaniu, wie, że czasowniki przybierają różne formy i potrafi odmieniać je przez osoby, łączy wyrazy należące do tej samej rodziny, wyjaśnia pojęcia „głoska”, „litera”, „dwuznak”, „samogłoska”, „spółgłoska”
 • mówi alfabet z pamięci, układa wyrazy
  w kolejności alfabetycznej według pierwszej
  i drugiej litery
 • dodaje i odejmuje kilka liczb w zakresie 100
 • układa pytania do zadania tekstowego
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • czyta dane zawarte w tabeli, na kartce kalendarza
 • zna prawo przemienności dodawania i stosuje je w praktyce
 • odczytuje temperaturę na termometrze
 • pracując w grupie wykonuje plakat „Potrafimy pomagać innym”; samodzielnie wykonuje płaskorzeźbę
 • wykonuje ćwiczenia bieżne, prowadzi piłkę noga, podaje do partnera i strzela do bramki

Uczeń:

 • dobiera odpowiednią intonację do czytanego fragmentu
 • układa nowe zakończenie opowiadania
 • dopisuje zakończenie historyjki obrazkowej tak, żeby była ona radą dla innych, jak należy dbać
  o własne bezpieczeństwo
 • pisze kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat
 • wyjaśnia znaczenie poszczególnych części opowiadania
 • wyjaśnia własnymi słowami pojęcie „droga hamowania pojazdu”
 • uzasadnia pisownię wyrazów podając odpowiednią zasadę ortograficzną
 • wskazuje cząstkę znaczeniową w wyrazach pokrewnych
 • uczestniczy w ruchu drogowym, obserwuje
  i komentuje zachowania pieszych i kierowców
 • planuje, jak może pomóc innym
 • stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce
 • odmienia dowolne czasowniki przez osoby w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym
 • rozwiązuje zadania dwudziałaniowe na porównywanie różnicowe
 • rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe
 • twórczo współpracuje w grupie
 • zna i stosuje w praktyce zasady gry w piłkę nożną

Krąg tematyczny: NASI NAJBLIŻSI

 

Ja i moja rodzina

 

Rodzinne tradycje

 

Zawody naszych najbliższych

 

Nasi przyjaciele

 

Życiowe pasje

 

Uczeń:

 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • określa nastrój wiersza
 • porządkuje kolejność wydarzeń w opowiadaniu
 • opowiada o swoich zainteresowaniach, marzeniach
  o przyszłym zawodzie; szkolnych przyjaźniach
 • wyszukuje fragmenty tekstu, które pasują do ułożonych dialogów
 • wybiera przysłowie, które wiąże się z treścią opowiadania
 • podaje propozycje zawodów, które można wykonywać mając konkretne zainteresowania
 • uzupełnia zdania podanymi wyrazami; wyrazami pokrewnymi do danego wyrazu, rozwija zdania, przekształca zdania według wzoru, pisze rysopis przyjaciela na podstawie podanych kategorii
 • tworzy rodziny wyrazów, rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; określa rodzaj przymiotników w liczbie pojedynczej; tworzy czasowniki w czasie przeszłym
 • zna zasadę ortograficzną pisownia rzeczowników z zakończeniem „-arz”, „-erz”
 • zapisuje znaki rzymskie od I do XII
 • wie, że datę można zapisać różnymi sposobami
 • odczytuje godziny na zegarze w systemie 12-godzinnym
 • dobiera pytania do zadań
 • dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu w zakresie 100
 • wie, co to znaczy liczba o tyle większa, o tyle mniejsza
 • rozwiązuje zadania jednodziałaniowe na porównywanie różnicowe
 • maluje sceny z życia rodzinnego; rysuje portret przyjaciela

Uczeń:

 • wyjaśnia znaczenie przysłów
 • układa dialog wyrażający emocje bohaterów opowiadania
 • porównuje zachowania kolegów i koleżanek z klasy
 • układa rymowanki, krótkie wierszyki na temat „W klasie czujemy się jak w rodzinie”
 • pisze kilka zdań na podany temat według podanego wzoru, zdania z wybranymi czasownikami w liczbie mnogiej w czasie przeszłym, redaguje opis przyjaciela, uwzględnia w nim cechy charakteru
 • bezbłędnie zapisuje rzeczowniki z zakończeniami „-erz”, „-arz”; wyrazy z „rz” po spółgłoskach
 • zapisuje daty różnymi sposobami
 • dodaje i odejmuje liczby zapisane znakami rzymskimi
 • zapisuje znaki rzymskie od XII do XXXIX
 • odczytuje godziny w systemie 24-godzinnym
 • rozwiązuje zadania za pomocą grafu
 • rozwiązuje zagadki matematyczne
 • rozwiązuje zadania kilkudziałaniowe na porównywanie różnicowe

 

Krąg tematyczny: KOLORAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA

 

Wyruszamy na spacer

 

Jesienne pejzaże

 

Podróże kolorowych liści

 

Dary jesiennego lasu

 

Leśna muzyka

 

Uczeń:

 • czyta wiersz pogodnym tonem, z zachwytem w głosie; cicho ze zrozumieniem
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze i opowiada o nich
 • słucha wypowiedzi innych z uwagą
 • wie, kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień
 • wymienia rodzaje lasów, warstwy lasu i ich roślinność; rozpoznaje wybrane grzyby jadalne
  i trujące, gatunki drzew i krzewów, innych roślin, zwierząt leśnych
 • zna budowę grzyba, wie, jak bezpiecznie je zbierać
 • grupuje zwierzęta na ptaki, ssaki, owady
 • na podstawie tekstu wymienia zwierzęta zaliczane do roślinożerców, drapieżników i zwierząt wszystkożernych
 • bierze udział we wspólnym pisaniu opowiadania
 • opisuje wygląd jesiennego lasu, pisze notatkę na podany temat na podstawie tekstu, obserwacji; opis liścia z uwzględnieniem pytań pomocniczych oraz zgromadzonego słownictwa, pisze zdania na podany temat korzystając ze zgromadzonego słownictwa
 • uzupełnia tekst wyrazami na podstawie obserwacji
 • klasyfikuje wyrazy ze spółgłoskami miękkimi ze względu na ich miejsce w wyrazie, wpisuje w zdania wyrazy z „rz” po spółgłoskach
 • stopniuje przymiotniki według podanego wzoru, podpisuje ilustracje stosując zdrobnienia
 • dwukrotnie dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu w zakresie 100
 • układa zadania tekstowe do ilustracji
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • rozpoznaje dźwięki gitary akustycznej i elektrycznej; śpiewa fragment nowej piosenki w grupie; wyklaskuje proste rytmy
 • wymienia barwy ciepłe, wykonuje rysunki wybranych roślin i zwierząt leśnych; maluje jesienne pejzaże; wykonuje makietę lasu,
 • aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu; sprawnie wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, wykonuje przewrót w przód z siadu podpartego, z miejsca

Uczeń:

 • buduje spójną, logiczną, wielozdaniową wypowiedź na temat obserwacji przyrodniczych
 • odpowiada na pytania zawarte w wierszu używając mowy poetyckiej
 • samodzielnie pracuje z tekstem – wykorzystuje informacje z tekstu w rozmowie
 • samodzielnie pisze opowiadanie twórcze
 • ocenia opowiadania kolegów i uzasadnia swoją opinię
 • planuje sposób wykorzystania zdobytych informacji w przyszłości
 • nazywa grzyby jadalne i trujące
 • wpisuje nazwy zwierząt leśnych do krzyżówki – odnajduje w niej odpowiednie miejsce na podstawie ilości kratek i wpisanych wybranych liter
 • wyjaśnia na przykładach na czym polega łańcuch pokarmowy
 • wyjaśnia, czy zwierzęta drapieżne są pożyteczne
 • układa menu dla dzika i jastrzębia
 • wyjaśnia pisownię wyrazów ze spółgłoskami miękkimi
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 różnymi sposobami
 • rozwiązuje złożone łańcuchowo zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
 • dokonuje obliczeń w tabelkach funkcyjnych
 • opisuje dźwięki pochodzące z gitary akustycznej i elektrycznej; śpiewa fragment nowej piosenki indywidualnie;
 • twórczo, wykorzystuje zdobyte wiadomości przy tworzeniu makiety lasu
 • improwizuje w zabawach muzyczno-ruchowych; wykonuje przewrót w przód w marszu

Krąg tematyczny: PRACOWITA JESIEŃ

 

Zapachy jesieni

 

Wykopki

 

Jesienne plony

 

Jak powstaje chleb?

 

Czas na jesienne przetwory

 

 

 

Uczeń:

 • ze zrozumieniem czyta wiersz, opowiadanie i pisze odpowiedzi na pytania z nimi związane
 • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • bierze udział w układaniu planu wydarzeń, przepisuje go bezbłędnie do zeszytu
 • na podstawie historyjki obrazkowej opowiada, jak powstaje chleb
 • rozpoznaje jesienne dary drzew
 • rozpoznaje podstawowe rośliny uprawiane na polach, nazywa ich części
 • wymienia najbardziej popularne chwasty
 • wskazuje produkty pochodzenia roślinnego i pisze ich nazwy
 • rozróżnia przetwory z warzyw, owoców i grzybów
 • uzupełnia i przepisuje zdania o jesiennych pracach polowych
 • zna różne sposoby oznaczania spółgłosek miękkich i stosuje je w praktyce, pisze zdania z wyrazami z głoskami miękkimi, zna pisownię wyrazu „pszenica” jako wyjątku od reguły, według której po spółgłosce „p” piszemy „rz”
 • zmienia formę czasowników na odpowiednią do zdania
 • zna rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej, odmienia przez osoby czasowniki w liczbie pojedynczej
 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe na porównywanie różnicowe
 • dostrzega zmiany sumy w zależności od zmiany składnika
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
 • wie, że 100 dekagramów to 1 kilogram, że są różne rodzaje wag
 • waży różne przedmioty i dokonuje prostych obliczeń, używa określeń kilogram, pół kilograma
 • podpisuje nuty nazwami solmizacyjnymi, próbuje grać na dzwonkach melodię piosenki „Mało nas”
 • wykonuje „Panią Jesień” z pestek i nasion
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia doskonalące naturalne formy ruchu, skacze w dal, wykonuje wieloskoki

Uczeń:

 • samodzielnie zdobywa informacje, czytając cicho tekst w podręczniku
 • opowiada, jak ludzie doskonalili sposób otrzymywania mąki
 • układa melodię do wiersza i śpiewa go jako piosenkę
 • układa i zapisuje rozmowę na podany temat między bohaterami opowiadania
 • układa i zapisuje własną historyjkę lub wierszyk na temat przetwarzania owoców i warzyw
 • poddaje przykłady potraw z ziemniaków
 • rozpoznaje pospolite chwasty, uzupełnia zdania na ich temat
 • nazywa przetwory warzywne i owocowe
 • proponuje trasę wycieczki do miasta, w którym jest Muzeum Chleba
 • pisze zdania na temat jesiennych darów, używając porównań
 • wyjaśnia kto i w jaki sposób może korzystać z jesiennych darów drzew
 • rozpoznaje podstawowe zboża, rośliny oleiste i włókniste
 • tworzy zdania złożone za pomocą podanych spójników
 • dodaje i odejmuje wybranym sposobem liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • wykorzystuje swoje wiadomości i umiejętności matematyczne w grach i zabawach
 • rozwiązuje zadania tekstowe dwudziałaniowe
 • wie, że 100 kilogramów to 1 kwintal
 • rozwiązuje zadania z obliczaniem pojemności
 • gra na dzwonkach melodię piosenki „Mało nas”

Krąg tematyczny: NASZA SZKOLNA GROMADA

 

Szkoła moich marzeń

 

Szkolne przyjaźnie

 

Czy nasza szkoła ma patrona?

 

Praca naszych nauczycieli

 

 

Uczeń:

 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania z nim związane
 • czyta opowiadanie z podziałem na role
 • wyjaśnia znaczenie słowa patron na podstawie odpowiedniego fragmentu tekstu; wie, co może mieć patrona
 • wyszukuje informacje na temat patrona szkoły
 • szyfruje nazwisko swojego idola
 • pisze notatkę o swojej szkole w liczbie mnogiej, wzorując się na notatce w ćwiczeniach; pisze kilka zdań na temat cech dobrego przyjaciela, pracy nauczyciela wykorzystując zgromadzone słownictwo; życzenia dla nauczyciela;
 • klasyfikuje cechy charakteru na wady i zalety porządkuje zdania tak, aby tworzyły rozmowę
 • zna budowę listu
 • wie, czym jest tolerancja, akceptacja i szacunek dla innych
 • wie, jak zapisuje się dialog, kiedy wypowiedź jest zdaniem, na czym polega praca architekta i co to jest architektura
 • poprawnie zapisuje poznane wyrazy z „ż” wymiennym na „g”, zwroty grzecznościowe w życzeniach, zna pisownię „nie” z przymiotnikami
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego pomagając sobie pieniędzmi z „Wycinanki”
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe i pieniężne
 • zapisuje datę wybranym sposobem
 • dokonuje obliczeń w prostych tabelkach funkcyjnych
 • układa treść zadania do działania, pytania do ilustracji
 • odtwarza różne rytmy na instrumentach perkusyjnych
 • projektuje i wykonuje w grupie makietę szkoły i jej otoczenia, rysuje jesienny kwiat i wykorzystuje go, jako element laurki dla nauczyciela
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące zwinność, koordynację ruchową, skoczność, wykonuje przewrót w przód z miejsca

Uczeń:

 • czyta głośno, z naturalną intonacją wiersz, odszukuje w nim „zagadki” – pytania i odpowiada na nie
 • potrafi ocenić zachowania bohaterów opowiadania porównuje wygląd szkoły przeszłości ze szkołą współczesną
 • redaguje notatkę o wymarzonej szkole na podstawie pytań i słownictwa pomocniczego
 • tworzy krótkie opowiadanie zainspirowane treścią opowiadania
 • układa pytania do wywiadu ze swoim idolem, swoim nauczycielem
 • pisze list do bohaterki opowiadania – odnosi się w nim do postępowania dziewczynki
 • z rozsypanki wyrazowej układa zdania mówiące o postawie wobec kolegów i ocenia ją
 • zna zasady prowadzenia rozmowy
 • poprawnie zapisuje ułożoną przez siebie rozmowę
 • wskazuje zdania wśród innych wypowiedzi
 • tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników
 • poszukuje form wyrazów uzasadniających pisownię wyrazów z „ż” wymiennym
 • biegle dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego
 • porządkuje daty w obrębie jednego roku
 • rozwiązuje zadania dwudziałaniowe na porównywanie różnicowe
 • biegle liczy w zakresie 100
 • dokonuje obliczeń w rozbudowanych tabelkach funkcyjnych
 • wymyśla przedtakt i jego uzupełnienie w metrum na 3. lub 4.
 • odpowiedzialnie kieruje pracą zespołu, próbuje rozstrzygać spory i rozwiązywać konflikty
 • wykonuje przewrót w przód w marszu, skoki wolne z rozbiegu przez przybory i przeszkody

 

 

 

Krąg tematyczny: MAGIA LEKTUR – „PUC, BURSZTYN I GOŚCIE”

 

Czworonożni przyjaciele

 

Poznajemy książki o zwierzętach

 

Tworzymy albumy o zwierzętach

 

Poznajemy bohaterów lektury „Puc, Bursztyn i goście”

 

Opowiadamy o przygodach bohaterów lektury

Uczeń:

 • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela, ustala kolejność wydarzeń i czyta odpowiadające im fragmenty tekstu
 • zna bohaterów lektury „Puc, Bursztyn i goście” i potrafi wyjaśnić jej tytuł
 • odpowiada na pytania dotyczące lektury „Puc, Bursztyn i goście”, nadaje tytuły ilustracjom
 • rozpoznaje psy na podstawie opisu
 • pisze opis psa wybranej rasy na podstawie zdjęcia i słownictwa pomocniczego oraz opisuje charakter i zachowanie jednego z bohaterów lektury, korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela
 • opowiada o swoim zwierzątku
 • wyjaśnia powiedzenie „wierny jak pies”
 • łączy zwroty i powiedzenia związane ze zwierzętami z objaśnieniami według wzoru
 • wie, w jakich książkach można znaleźć informacje o zwierzętach
 • tworzy listę obowiązków opiekuna psa, wykorzystując wybrane wyrazy
 • ustala, czy wypowiedzi są zdaniami na podstawie zapisanej w ćwiczeniach podpowiedzi
 • wyszukuje czasowniki w tekście
 • zna pisownię „nie” z czasownikami, pisownię zwierząt z „u” i „ó”
 • zapisuje nazwy zwierząt w kolejności alfabetycznej
 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik
 • uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami
 • dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników
 • wie, jakie informacje powinny się znaleźć w albumach o zwierzętach; tworzy album o zwierzętach
 • układa i pisze zdania zawierające informacje

 o zwierzętach

 • pamięta o pisaniu wielkiej litery w tytułach książek, imionach i nazwiskach
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego wybranym przez siebie sposobem
 • dwukrotnie, trzykrotnie odejmuje w zakresie 100
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe
 • posługuje się kalendarzem, zaznacza daty, prawidłowo stosuje znaki rzymskie w zapisywaniu daty wybranym przez siebie sposobem
 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe
 • układa zadania tekstowe do ilustracji
 • wykonuje plakat zachęcający do opieki nad zwierzętami; wykonuje wizytówkę wybranego zwierzęcia; projektuje koc dla Puca z kafelków ze „Skarbnicy”; wykonuje psa – marionetkę z brystolu
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladuje ruchem ciała wybrane zwierzęta, bohatera lektury

Uczeń:

 • odszukuje odpowiednie fragmenty w lekturze
 • opowiada przygody bohaterów lektury „Puc, Bursztyn i goście”
 • przygotowuje wizytówki zawierające opis innych niż psy mieszkańców wiejskiego podwórka
 • samodzielnie pisze opis wybranego psa
 • dokonuje opisu słownego wybranego bohatera lektury
 • pisze opowiadanie o dalszych przygodach Mika
 • wyjaśnia, jak niektóre zwierzęta pomagają ludziom
 • przekształca wypowiedzi w zdania i zapisuje je

w zeszycie

 • tworzy listę obowiązków opiekuna zwierząt
 • układa zdania, wykorzystując zwroty i powiedzenia związane ze zwierzętami
 • odszukuje książki o zwierzętach w szkolnej bibliotece z pomocą nauczyciela
 • opisuje wybrane zwierzęta w albumie wykorzystując informacje zdobyte w książkach o tematyce przyrodniczej
 • wiadomości i umiejętności matematyczne w grach matematycznych
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100 różnymi sposobami
 • zapisuje daty różnymi sposobami
 • biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100
 • dokonuje obliczeń w rozbudowanych tabelkach funkcyjnych
 • rozwiązuje zadania nietypowe
 • proponuje zabawy ruchowe

 

Krąg tematyczny: JESIENNA ZADUMA

 

W świecie muzyki poważnej

 

Deszczowy koncert
 

Szaro, buro i ponuro

 

Jak zachować wspomnienia?

 

Kochamy i pamiętamy

 

 

Uczeń:

 • czyta głośno wiersz, stara się wyrazić jego nastrój;
   z właściwą intonacją najciekawszy fragment bajki
 • dobiera fragmenty wierszy do ilustracji
 • w skupieniu słucha bajki czytanej przez nauczyciela
 •  ustala kolejność wydarzeń w wysłuchanej bajce
  i odgrywa scenki dramowe inspirowane jej treścią
 • wyszukuje informacje o kompozytorze w podręczniku
   i pisze krótką notatkę w formie odpowiedzi na pytania
 • zna najważniejsze fakty z życia Fryderyka Chopina
  i jego wybrane utwory
 • wyszukuje na mapie miasta, w których przebywał kompozytor
 •  wie, że są organizowane konkursy chopinowskie, w jaki sposób czcimy pamięć zmarłych
 • pisze poprawnie nazwy świąt przypadających 1 i 2 listopada, uzupełnia i pisze zdanie o jesiennym koncercie w świecie przyrody, zapisuje kilkuzdaniową notatkę na temat mijającego dnia w założonym przez siebie pamiętniku
 • wyjaśnia pojęcia: „wspomnienie”, „pamiętnik”
 • składa hołd zmarłym, zapala znicze na opuszczonych grobach lub w miejscu pamięci narodowej
 • rozpoznaje czasowniki, wie, że czas przyszły można tworzyć na dwa sposoby, określa rodzaj rzeczowników w liczbie pojedynczej, dopisuje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, rozwija zdania
 • wie, że wyrazy, które opisują jak wykonywana jest czynność nazywają się przysłówkami
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego pomagając sobie pieniędzmi z „Wycinanki”
 • sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania
 • rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe
 • układa treść zadania do podanej odpowiedzi
 • przedstawia liczbę dwucyfrową, jako sumę lub różnicę dwóch liczb
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe
 • z uwagą i w skupieniu słucha utworów muzyki klasycznej, opowiada o swoich wrażeniach, dobiera wysłuchane utwory

 do różnego rodzaju opadów, określa nastrój w muzyce

 •  biega zgodnie z rytmem słyszanej melodii
 •  aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, wykorzystuje swoje umiejętności ruchowe do wykonania miniukładów gimnastycznych, wykonuje różne ćwiczenia na drabinkach

Uczeń:

 • czyta różne wiersze z właściwą intonacją zwracając uwagę na ich nastrój
 • porównuje treść wierszy, wyszukuje określenia poetyckie, wyjaśnia ich znaczenie
 • wybiera najciekawszy fragment bajki, uzasadnia wybór
 • określa myśl przewodnią utworu
 • wyszukuje informacje o kompozytorze w różnych źródłach i opowiada o nim, budując kilkuzdaniową, logiczną, poprawną gramatycznie wypowiedź ustną

i pisemną w formie notatki

 • opisuje miejsca pobytu Chopina, piękno jego muzyki na podstawie utworu poetyckiego
 • wymienia największe sukcesy polskich pianistów
  w konkursach chopinowskich
 • układa twórcze opowiadanie wspólnie z kolegami
 • pisze pamiętnik
 • rozumie, że śmierć jest nieuchronnym końcem życia każdego człowieka, próbuje ją zdefiniować intuicyjnie i na podstawie utworu poetyckiego
 • tworzy formy czasu przyszłego złożonego i prostego
 • dopisuje wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, co wyraz pamięć
 • stawia kropki i przecinki w odpowiednich miejscach tekstu
 • tworzy przysłówki od przymiotników
 • prowadzi swobodnie rozmowę na temat różnych sposobów czczenia pamięci o zmarłych,
 • sprawnie liczy w zakresie 100
 • rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe, układa dodatkowe pytania
 • rozwiązuje zadania złożone dwoma sposobami
 • odczytuje niepełne godziny na zegarze
 • dobiera wysłuchane utwory do obecnej pory roku
 • naśladuje jesienne odgłosy przyrody, tworząc rytmy, grając na różnych instrumentach
 • interpretuje twórczo ruchem muzykę klasyczną
 • wykonuje ćwiczenia i układy ze skakanką

 

 

 

 

 

 

Krąg tematyczny: SŁAWNI LUDZIE, WAŻNE DATY

 

Polski noblista – Henryk Sienkiewicz

 

Dzieła Jana Matejki

 

Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię

 

Poznajemy postać marszałka Józefa Piłsudskiego

 

11 listopada – hołd wdzięczności Polska składa

 

Uczeń:

 • czyta z naturalną intonacją wybrane fragmenty utworu literackiego i opowiada jego treść, głośno czyta teksty zawierające informacje o wielkich Polakach
 • odpowiada na pytania nawiązujące do tekstów
 • zna wybrane fakty z życia Henryka Sienkiewicza i tytuły kilku jego utworów;
 • wyjaśnia wartość darów wróżek i ich znaczenie w życiu bohaterki utworu,
 • tłumaczy, co to znaczy być dobrym człowiekiem,
 • wie, jakiego odkrycia dokonał Mikołaj Kopernik, ilustruje na modelach ruch wirowy i obrotowy Ziemi
 • zna nazwy miast, w których żył i pracował polski astronom,
 • zna różne przyrządy optyczne
 • pisze kilka zdań o astronomie na podstawie tekstów w podręczniku
 • rozpoznaje obrazy Jana Matejki – pisze ich tytuły, porządkując rozsypane wyrazy
 • wie, jaki rodzaj malarstwa uprawiał,
 • uzupełnia zdania o Janie Matejce wybranymi wyrazami z wiersza
 • wie, kim był Józef Piłsudski
 • zna wybrane wydarzenia i postaci związane z historią Polski,
 • wie, co Polacy świętują 11 listopada
 • wymienia symbole narodowe Polski
 • układa zdania opisujące pomnik korzystając z planu
   i podanego słownictwa
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „h”, „ch”, objaśnia pisownię wyrazów z „rz”, „ó” wymiennym, wie, że nazwy państw, kontynentów, narodowości piszemy wielka literą
 • wie, co to są przysłówki i na jakie pytania odpowiadają, dobiera w pary wyrazy bliskoznaczne
 • wyjaśnia pojęcia: „kopia”, „sztalugi”, „paleta”, „wolność”, „niepodległość”,
 • wie, że mnożenie jest skróconym dodawaniem
 • pamięciowo oblicza iloczyny w zakresie tabeli mnożenia
 • poprawnie mnoży przez 1 i przez 0
 • rozwiązuje zadania jednodziałaniowe na mnożenie
 • wykonuje dzielenie w zakresie 30
 • rozumie związek między dzieleniem i mnożeniem
 • starannie wykonuje flagę polską, kukiełki z różnych materiałów, latawiec – łączy różne materiały
 • śpiewa nową piosenkę
 • uczestniczy w zabawach ruchowych bieżnych, maszeruje, wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne i układy ćwiczeń, rzuca, piłką i woreczkami, skacze przez przeszkody, bawi się zespołowo na boisku szkolnym, puszczając latawiec, obserwuje i opisuje jego lot, ruchy na wietrze

Uczeń:

 • czyta płynnie i wyraziście utwory poetyckie i prozatorskie
 • układa i pisze kilkuzdaniową odpowiedź na pytanie dotyczące przesłania utworu literackiego
 • układa dalszy ciąg bajki
 • organizuje zabawę w teatr i twórczo w niej uczestniczy
 • wiąże ruch wirowy z dobą, a ruch obrotowy z porami roku
 • sprawdza w encyklopedii kolejność planet Układu Słonecznego
 • wskazuje na mapie miasta związane z Mikołajem Kopernikiem
 • wie, które przyrządy optyczne służą do obserwacji nieba, gwiazd,
 • układa i pisze kilkuzdaniową wypowiedź o astronomie na podstawie wysłuchanego tekstu, wiersza i samodzielnie przeczytanych informacji
 • poprawnie podpisuje obrazy właściwymi tytułami wyjaśnia, dlaczego Jana Matejkę nazwano malarzem dziejów Polski
 • szuka dodatkowych informacji o malarzu
 • wyjaśnia, na czym polegały funkcje, które Józef Piłsudski pełnił w państwie
 • swobodnie wypowiada się na temat wydarzeń z historii ojczyzny na podstawie zdobytych informacji z różnych źródeł i przeczytanego w podręczniku tekstu, wyciąga wnioski
 • wyjaśnia, skąd zostały zaczerpnięte kolory flagi polskiej
 • pisze opis pomnika wykorzystując zgromadzone słownictwo
 • stosuje zasadę pisowni wielką literą, przepisując bezbłędnie poprawiony przez siebie tekst
 • tworzy przysłówki od podanych przymiotników
 • sprawnie mnoży w zakresie tabeli mnożenia
 • sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia
 • rozwiązuje zadania wymagające użycia mnożenia i dodawania
 • posługuje się terminami „iloraz”, „iloczyn”
 • próbuje odtworzyć obraz Matejki
 • współpracuje i współzawodniczy z członkami grupy, szybko reaguje na sygnały, sprawnie wykonuje dodatkowe zadania w czasie biegu. bierze udział
  w zawodach w puszczaniu latawców,
 • próbuje wyjaśnić intuicyjnie, dlaczego latawce unoszą się w powietrzu

 

 

 


 

Krąg tematyczny: PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

 

Historia polskich symboli narodowych

 

Z wizytą w najstarszych miastach Polski

 

Krajobrazy Polski

 

Poznajemy polskie tańce narodowe

 

Poznajemy polskie zamki

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem teksty dotyczące symboli narodowych, teksty in­formacyjne o historii wybranych miast Polski, płynnie i wyraziście utwory poetyckie, odczytuje z mapy Polski nazwy krain geograficznych
 • pisze odpowiedzi na pytania do tekstu
 • zna symbole narodowe i okazuje im szacunek
 • uzupełnia mapę konturową nazwami najstarszych polskich miast
 • rozpoznaje przedstawione na ilustracjach polskie zamki
 • wie, jak nazywa się kraina geograficzna, w której znajduje się miejsce zamieszkania ucznia
 • opowiada fragmenty legend związanych z różnymi miastami
 • ustnie opisuje krajobrazy przedstawione na zdjęciach, a pisemnie strój krakowski, korzystając z wyrazów pomocniczych oraz pytań
 • wymienia polskie tańce ludowe
 • poprawnie zapisuje wybrane wyrazy z „h” i „ch”, uzasadnia pisownię wyrazów z „h”, układa i pisze zdania z wyrazami z „ó”, pamiętając o prawidłowej pisowni
 • pisze poprawnie, w kolejności alfabetycznej nazwy miast
 • uzupełnia zdania z lukami
 • tworzy wyrazy pokrewne, podaje różne znaczenia słowa „zamek”
 • mnoży liczby przez 5 i 10
 • mnoży i dzieli w zakresie 30, 100
 • dostrzega różnicę w określeniach „o tyle mniej”,
 • „tyle razy mniej”,
 • wie, jak nazywamy liczby w mnożeniu
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • układa działania do sytuacji przedstawionych na rysunkach, pytania do zadań tekstowych.
 • słucha innych utworów patriotycznych
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • samodzielnie składa z wycinanki elementy orła i wykonuje model godła
 • uczestniczy w wyścigach rzędów, biega, skacze, tworzy serie ruchów, wykorzystując różne przybory, tańczy wybrany taniec ludowy z partnerem

Uczeń:

 • próbuje przeczytać głośno fragment rękopisu hymnu Polski, czyta wybrany wiersz przy akompaniamencie muzyki
 • buduje spójne logiczne wypowiedzi na dany temat
 • wypowiada się na temat historii powstania hymnu
 • wyjaśnia, czym różni się tekst pierwszej wersji hymnu od współcześnie obowiązującego
 • uzasadnia pisownię wyrazu z „ch”, podając odpowiednią jego formę
 • odszukuje na mapie najstarsze polskie miasta, krainy geograficzne Szlak Zamków Piastowskich i określa ich położenie
 • układa opowieść o wybranym mieście nawiązującą do jego herbu
 • planuje trasę podróży szlakiem najstarszych polskich miast
 • wymienia naturalne i stworzone przez człowieka elementy krajobrazu
 • samodzielnie redaguje i pisze notatkę na określony temat, dbając o poprawność ortograficzną i wykorzystując zdobyte wcześniej informacje
 • przyporządkowuje strój ludowy do odpowiedniej krainy geograficznej
 • tworzy przysłówki od podanych przymiotników
 • wskazuje wielokrotności i dzielniki wybranych liczb,
 • wykorzystuje wiadomości matematyczne w grach towarzyskich,
 • przedstawia dana liczbę, jako wynik dzielenia lub mnożenia
 • rozumie różnicę w określeniach „o tyle mniej”,
 • „tyle razy mniej”,
 •  potrafi zilustrować porównanie ilorazowe, dodaje liczbę kilka razy mniejszą do wskazanej
 • podaje inne rozwiązanie zadania tekstowego
 • określa charakter muzyki patriotycznej
 • śpiewa przyśpiewki ludowe w kanonie, tworzy melodie do wierszy
 • podczas wyścigów rzędów, polecenia wykonuje dokładnie, zgodnie z podanymi instrukcjami, tańczy wybrany taniec ludowy z partnerem, oddając jego charakter

 

Krąg tematyczny: TAJEMNICE WODY I POWIETRZA

 

 

Czym jest powietrze?

 

Do życia potrzebujemy czystego powietrza?

 

Woda źródłem życia.

 

Wodne eksperymenty

 

Dbamy o wodę
i powietrze

Uczeń:

 • słucha uważnie czytanego przez nauczyciela tekstu i na jego podstawie wyjaśnia, co to jest powietrze?
 • czyta wiersz głośno z naturalną intonacją, czyta ze zrozumieniem instrukcje eksperymentów
 •  bada właściwości powietrza, wody i opisuje dokonane obserwacje
 • wie, że powietrze jest niezbędne do życia wszystkim
  mieszkańcom Ziemi, w jaki sposób woda dostaje się do naszych mieszkań i co się z nią dzieje, gdy odkręcimy kran, że woda występuje w trzech stanach skupienia
 • układa i pisze zdania z rozsypanki na temat przyczyn zanieczyszczania powietrza i sposobów dbania o jego czystość
 • wyjaśnia, gdzie i dlaczego nie wolno palić papierosów
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „ó” wymiennymi niewymiennym
 • mnoży w zakresie 100
 • ujmuje rozwiązanie zadania w jednym zapisie
 • zapisuje odpowiednie działania do ilustracji
 • pokonuje zwinnie tor przeszkód, manipuluje przyborami, wykonując różne ćwiczenia, wykonuje różne ćwiczenia oddechowe, biega, maszeruje, prowadząc piłkę nogą, uderza ją wewnętrzną częścią stopy, zatrzymuje, dogania, przegania przedmioty i osoby w ruchu,
 •  zna zasady komponowania obrazu, rozumie pojęcia: „perspektywa powietrzna”, „plan pierwszy, dalszy, daleki”, “tło” i próbuje ukazać je w swoich pracach malarskich; rysuje plakat zachęcający do dbania o czyste powietrze

Uczeń:

 • wyszukuje w różnych źródłach opisy doświadczeń, eksperymentów, wiadomości o powietrzu i o wodzie wykorzystuje je w swoich działaniach
 • układa i pisze wnioski ze swoich eksperymentów i doświadczeń
 • wyjaśnia, dlaczego należy wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy,
 • wie, na czym polega prawidłowe oddychanie,
 • wyjaśnia zależność między stanem skupienia wody a temperaturą
 • pisze kilka zdań na temat przyczyn zanieczyszczania powietrza i sposobów dbania o jego czystość
 • zna kolejność wykonywania działań i zachowuje ją w swoich obliczeniach,
 • potrafi ułożyć zadanie do złożonego działania,
 • wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem perspektywy powietrznej – malowanie farbami.
 • wykonuje sprawnie ćwiczenia równoważne i dłuższe układy gimnastyczne, pokonuje szybko i zwinnie tor przeszkód, liczy swoje oddechy na minutę w czasie wykonywania różnych czynności, przed i po wysiłku

 

 

 

 

 

Krąg tematyczny: W ŚWIECIE WODY

 

Poznajemy różne zbiorniki wodne

 

Życie nad wodą

 

Woda największym skarbem

 

Legendy polskich rzek

 

Woda w dawnych opowieściach

 

Uczeń:

 • czyta tekst cicho ze zrozumieniem oraz wykorzystuje zawarte w nim informacje, czyta bajkę z podziałem na role i opowiada jej treść
 •  z uwagą i zainteresowaniem słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 •  wypowiada się na temat syren, wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty, uzasadniając swoje wypowiedzi
 • opowiada legendę o powstaniu Wisły
 • zna rodzaje wód i zbiorników wodnych, rozpoznaje wybrane zwierzęta mórz i oceanów, zna i opisuje wygląd i budowę ryby, zna wybrane rośliny wodne, pływające i podwodne
 • wie, że ryby oddychają skrzelami, pobierając tlen
  z wody, a ssaki pobierają tlen płucami, co należy zrobić, aby zaoszczędzić wodę, że są takie miejsca na ziemi, gdzie woda jest szczególnie cenna, kiedy woda jest naszym sprzymierzeńcem, a kiedy stanowi zagrożenia
 • opisuje drogę rzeki od źródła do morza; wskazuje źródło, bieg rzeki i jej ujście
 •  bada właściwości solanki, opisuje doświadczenie
 • nazywa sposoby wykorzystywania wody w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle na podstawie zdjęć
 • wyjaśnia krążenie wody w przyrodzie
 • uzupełnia zdania z lukami na podstawie opowiadania i przepisuje je
 • rozwija zdania i przekształca je na zdania pytające
 •  tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników, przysłówki od przymiotników; stopniuje przymiotniki
 •  zna zasady pisowni „nie” z przymiotnikami i przysłówkami, zna pisownię wybranych wyrazów z „ó” niewymiennym,
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia
 • wskazuje liczby podzielne przez daną liczbę
 • rozwiązuje zadania tekstowe, dokonuje porównywania różnicowego
 • wie, jakie działania należy wykonać przy porównywaniu różnicowym, a jakie przy porównywaniu ilorazowym
 • wie, że działania mnożenia i dzielenia bez nawiasów oblicza się od strony lewej do prawej
 • wykonuje akwarium w słoiku, maluje za pomocą kropek, łączy kolory, wykorzystuje całą powierzchnię kartonu, wykonuje plakat, maluje krajobraz Polski
 • współpracuje z zespołem w zabawach ruchowych, rywalizuje z przeciwnikiem, przeskakuje przez przeszkody, wykonuje serie łatwych ćwiczeń gimnastycznych, przewrót w przód w miejscu

Uczeń:

 • czyta opowiadanie z podziałem na role
 • opowiada przygody Odyseusza na podstawie opowiadania
 • szuka podobieństw między światem przedstawionym w legendzie a rzeczywistością
 • porównuje rodzaje wód i zbiorników wodnych – wskazuje w nich różnice i podobieństwa na podstawie własnych obserwacji i przeczytanego tekstu
 • wymienia cechy przystosowania się ryby do życia w wodzie
 • zna warunki życia zwierząt i roślin wodnych w różnych porach roku,
 • układa ciekawe zagadki o zwierzętach i roślinach żyjących
  w wodzie lub nad wodą
 • zna budowę rzeki – źródło, koryto, brzeg lewy, prawy, ujście, dopływy
 • wskazuje na mapie Wisłę, jej dopływy, miasta położone w jej pobliżu,
 • formułuje wnioski na podstawie wykonanego doświadczenia z zanurzaniem jajka w słonej wodzie
 • podaje inne przykłady wykorzystania przez człowieka zbiorników wodnych
 • proponuje różne działania mające na celu zaoszczędzenie wody na świecie
 • wie, co powinno się robić, aby zapobiegać powodziom
 • pisze opowiadanie o przygodach kropelki wody podczas wędrówki po świecie
 • stosuje poprawną pisownię zakończeń czasowników ,,-ął”, ,,-ęła”
 • stosuje kolejność działań w obliczeniach
 • oblicza działania z nawiasami; wie, jakie znaczenie pełni w nich nawias,
 • wykorzystuje w praktyce umiejętność mnożenia
   i dzielenia
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe, między innymi na porównywanie ilorazowe
 • układa treść zadania tekstowego na dzielenie do ilustracji
 • przestrzega zasad gry towarzyskiej
 • twórczo współpracuje w grupie, wykonując plakat, planuje, w jaki sposób można wykorzystać wykonaną pracę plastyczną, za pomocą środków plastycznych ukazuje piękno naszej ojczyzny – maluje obraz przedstawiający krajobraz Polski, grupuje prace kolegów według rodzajów krajobrazów
 • szybko zmienia pozycję ciała, wykonując przewroty w przód w miejscu i w marszu, koryguje wady postawy

Krąg tematyczny: SIŁA TRADYCJI

 

Wieczór andrzejkowy

 

Mikołajkowe zwyczaje

 

Skarby Ziemi

 

Węgiel – czarne bogactwo

 

Najpiękniejsze polskie legendy

Uczeń:

 • cicho w skupieniu czyta tekst w podręczniku, stara się zapamiętać z niego jak najwięcej informacji
 • słucha tekstu ze zrozumieniem, porządkuje zapisane w punktach wydarzenia, podejmuje próby wyjaśnienia znaczenia legendy
 • opowiada o znanych mu wróżbach i zwyczajach andrzejkowych, pracy górnika
 • czyta ze zrozumieniem polecenia, listy, proponuje różne sposoby spełnienia próśb w nich zawartych
 • zna zwyczaje mikołajkowe i historię biskupa Mikołaja z Mirry
 • zna wybrane bogactwa naturalne i tereny, gdzie znajdują się ich złoża
 • wie, kto pracuje przy ich wydobywaniu; jakie święto przypada 4 grudnia
 • pisze kilkuzdaniową wypowiedź na podstawie zgromadzonego słownictwa; porządkując zdania, opisuje Skarbnika – ducha i opiekuna kopalni na podstawie ilustracji, wykorzystując zgromadzone słownictwo
 • układa wróżby, układa wierszyk z rozsypanki i zapisuje go w zeszycie
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „ż”, pisownię zakończeń ,,-ą”, „-om” w różnych formach rzeczowników, pisownię nazw świąt
 • rozpoznaje poznane części mowy, układa z nimi zdania,
 • rozpoznaje proste i odcinki równoległe w swoim, otoczeniu i na ilustracji oraz łamane
 • kreśli odcinki równoległe, łamane
 • oblicza długość łamanych, mierzy długość boków różnych trójkątów, nazywa figury geometryczne i koloruje zgodnie z poleceniem, opisuje ich ułożenie, używając słów: „na”, „pod”
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 •  śpiewa i bawi się przy muzyce
 • projektuje i wykonuje drobne upominki z przedmiotów codziennego użytku, ozdoby klasy z różnorodnych materiałów, bezpiecznie posługuje się narzędziami
 • współpracuje z zespołem w czasie zabaw ruchowych, szybko pokonuje wyznaczoną trasę biegu, gratuluje zwycięzcy, cieszy się z własnych sukcesów sprawnie wykonuje elementy mini gier zespołowych: rzuty, odbicia, podania piłki, przestrzega umów i zasad gier, pokonuje tor z przeszkodami

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem tekst i zdaje z niego relację
 • swobodnie wypowiada się, prowadzi rozmowę na temat wróżb i zwyczajów andrzejkowych, pracy górnika
 • formułuje ciąg dalszy legendy
 • szuka w różnych źródłach ilustracji przedstawiających wnętrze kopalni soli w Wieliczce
 • planuje zabawę andrzejkową
 • wyjaśnia znaczenie figur woskowych
 • proponuje różne działania, wyznacza sobie zadania, aby naśladować Mikołaja
 • dostrzega humor w utworach po­etyckich, wypowiada się na temat treści wiersza, porównuje postać jego bohatera z Mikołajem, który podczas świąt Bożego Narodzenia rozdaje prezenty
 • wie, co produkuje się z wybranych darów ziemi
 • pisze opowiadanie i nadaje mu tytuł, opis wyobrażonej postaci
 • stosuje pisownię zakończeń ,,-ą”, „-om” w różnych formach rzeczowników, nazw świąt
 • podaje wyrazy o podobnym znaczeniu
 • rozpoznaje i nazywa rodzaje trójkątów
 • potrafi kreślić figury zgodnie z podanym kodem
 • dodaje liczby w pamięci, spełniając określone warunki zabawy matematycznej wyszukuje liczby trzycyfrowe, których suma cyfr spełnia określony warunek, np. jest równa 7 (106 —> 1 + 0 + 6 = 7, 115 ->1 + 1 + 5 = 7)
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe
 • dba o estetykę i oryginalność prac plastyczno-technicznych
 • wykonuje zadania ruchowe, wykorzystując wiadomości matematyczne

 

 

Krąg tematyczny: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 

Rewia mody na zimowe chłody

 

Jedzmy zdrowo i kolorowo

 

Co robić, żeby nie zachorować?

 

Ruch jest zdrowy – i dla ciała, i dla głowy

 

Nasi olimpijczycy

 

Polacy na lodowych pustyniach

 

Uczeń:

 • czyta wiersz głośno, w wybrany przez siebie sposób i wyjaśnia myśl przewodnią utworu, list do Adama Małysza
 • uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela i odpowiada na pytania sprawdzające rozumienie tekstu wykonuje zadania typu prawa/fałsz
 • czyta wybrane fragmenty tekstu, uzasadniając swoje wypowiedzi
 • wypowiada się na podany temat na podstawie tekstu
 • opowiada historyjkę obrazkową i nadaje jej tytuł
 • zna zasady kompozycji opowiadania
 •  gromadzi słownictwo do opowiadania na podstawie historyjki, z pomocą nauczyciela pisze opowiadanie
 • wie, w jaki sposób należy dbać o swój wygląd i higienę osobistą
 • dobiera dla siebie stroje na różne okazje i uzasadnia swój wybór
 • zna zasady zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia
 • wie, co symbolizują koła na fladze olimpijskiej i znicz
 • wymienia zimowe i letnie sporty olimpijskie i wyjaśnienia zasadę „fair play”, przedstawia sylwetki niektórych polskich olimpijczyków, układa pytania do wywiadu z olimpijczykiem
 •  nazywa cechy podróżnika i swoje marzenia
 • zaznacza na paskach godziny przeznaczone na wykonywanie różnych czynności w ciągu doby i porównuje swoje paski z paskami kolegów
 • wie, że warzywa i owoce są źródłem witamin i składników mineralnych
 • wie, co to są bakterie i wirusy oraz jak należy postępować, aby uniemożliwić ich rozwój
 •  zna budowę i umie obsługiwać mikroskop, obserwuje preparaty
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „ch” i „h”, „ą”, „ę” lub „om”, „en”
 • rozpoznaje czasowniki i wskazuje je w zdaniu, ze zdań pojedynczych tworzy zdania złożone
 • potrafi mierzyć odcinki, podaje wyniki pomiarów
  w centymetrach
 • mierzy obwód części ciała, przedmioty znajdujące się w klasie za pomocą miarki centymetrowej
 •  oblicza obwód narysowanej figury
 • kreśli odcinki o 3 cm dłuższe, o 3 cm krótsze od podanych
 • układa figury z patyczków i oblicza łączną ich długość
 • nazywa podstawowe figury geometryczne na sieci kwadratowej
 • odnajduje punkty na sieci kwadratowej, łączy je i nazywa powstałą figurę
 •  wykonuje rytmicznie wyliczankę w wybranym tempie
 •  przygotowuje kanapki, potrawę z owoców lub warzyw zachowując bezpieczeństwo i higienę, wykonuje koła olimpijskie
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z przyborem i bez przyboru, prawidłowo reaguje na polecenia, sprawnie rzuca, łapie, podaje piłkę

Uczeń:

 • czyta wiersz głośno przekazując słuchaczowi różne emocje
 • przytacza przysłowia na temat czystości i dbania o swój wygląd
 • wypowiada się na temat wykorzystując wiedzę zdobytą z różnych książek
 • samodzielnie pisze opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej
 • zna wybrane stroje z przeszłości, porównuje je i opisuje ustnie
 • wymienia witaminy występujące w warzywach i owocach o danym kolorze
 • układanie jadłospisu na cały dzień zgodnie z zasadami zdrowego żywieni
 •  układa i pisze zdania promujące zdrowie i higienę,
 • wyjaśnia pojęcie „paraolimpiada”
 • podaje przykłady zastosowania zasady „fair play”
 • pisze list do ulubionego sportowca
 • proponuje różne formy zachowań, które sprzyjają utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej
 • nazywa umiejętności, cechy charakteru potrzebne do spełnienia swoich marzeń
 • analizuje ilość czasu przeznaczoną na wykonywanie różnych czynności, wyciąga wnioski i planuje zmiany w planie dnia
 • proponuje różne sposoby dbania o higienę jamy ustnej, wie, dlaczego należy to robić,
 • stosuje poprawną pisownię wybranych wyrazów z „ch” i „h”, ą”, „ę” lub „om”, „en”
 •  podaje wyniki pomiarów w centymetrach i milimetrach
 • kreśli odcinki 3 razy dłuższe, 3 razy krótsze od podanych
 • porównuje wyniki dokonanych pomiarów
 • mierzy obwód pnia drzewa
 • nazywa wielokąty na sieci kwadratowej
 • szyfruje dowolną figurę geometryczną
 • wykonuje rytmicznie wyliczankę w różnym tempie
 •  jest szybki, sprawny w zabawach i grach bieżnych, szybko reaguje na zmianę poleceń, zmieniając formy ruchu

 

 

 

 

 

 

 

Krąg tematyczny: PRZYJACIELE Z PÓŁNOCY

 

Skrzydlaci przybysze

 

Wszystkie trzeciaki dokarmiają ptaki

 

Z wizytą u Bullerbyn

 

Przygody bohaterów lektury

 

Zwyczaje północnych sąsiadów

(zwyczaje świąteczne)

Uczeń:

 • słucha z uwagą czytanych przez nauczyciela tekstów i odpowiada na pytania związane z ich treścią
 • wyszukuje w tekście z podręcznika zdania opisujące wybrane ptaki
 • czyta głośno ze zrozumieniem wybrane fragmenty książki Astrid Lindgren
 • wskazuje przygodę opisaną w utworze, która podobała mu się najbardziej i uzasadnia swój wybór
 • swobodnie wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w Szwecji i w Polsce
 • numeruje kolejne czynności podczas pieczenia pierników przez dzieci z Bullerbyn
 • samodzielnie redaguje i zapisuje notatkę o książce, kilka zdań na temat najciekawszej przygody
 • zna i rozumie pojęcia: ptaki osiadłe, wędrowne
 • zna zewnętrzną budowę ptaków, zwyczaje żywieniowe ptaków
 • opisuje sikorkę bogatkę, wykorzystując plan i słownictwo
 • na podstawie własnych obserwacji opowiada o wyglądzie i trybie życia wróbla lub gołębia
 • układa i pisze zdania o formach opieki nad ptakami
 • dokarmia ptaki w ich naturalnym środowisku
 • układa pytania do zdań oznajmujących, uzupełnia zdania odpowiednimi liczebnikami,
 • samodzielnie uzupełnia zdania odpowiednimi określeniami i przepisuje zdania do zeszytu
 • tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z „ó” poprzez dopisanie odpowiedniej formy danego wyrazu, zna pisownię wybranych wyrazów z „ó” niewymiennym, pisze wielką literą imiona, nazwiska i tytuły
 • oblicza obwody trójkątów, kwadratów, prostokątów
 • rozwiązuje zadania tekstowe na obliczanie obwodu podstawowych figur geometrycznych
 • wycina i ozdabia postać sroki zgodnie z jej naturalnym wyglądem, rysuje wybranego ptaka, portret jednego z bohaterów lektury, maluje farbami ilustrację do wybranej przygody z lektury, wykonuje ozdoby choinkowe według podanej instrukcji
 • śpiewa poznaną piosenkę z akompaniamentem oraz analizuje jej zapis, taktuje na 4, wyklaskuje oraz gra rytmy na instrumentach, słucha muzyki smutnej i wesołej
 • skacze, siłuje się z partnerem, przetacza przedmioty, przenosi je, współzawodniczy w grach i zabawach ruchowych, podaje piłkę, chwyta, przestrzega umów, zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru, bawi się z rówieśnikami na świeżym powietrzu, pokonuje prosty tor przeszkód

Uczeń:

 • wyszukuje informacje o ptakach w różnych źródłach,
  w encyklopedii informacje o autorce książki, odpowiednie fragmenty w lekturze uzasadniające konkretne wypowiedzi i czyta je głośno
 • swobodnie prowadzi rozmowy na temat przeczytanej książki, bohaterów, ich przygód i zachowań – uzasadnia swoje zdanie i przemyślenia
 • wskazuje podobieństwa i różnice w zwyczajach bożonarodzeniowych w Szwecji i w Polsce
 • potrafi wyszukać przepis w książce kucharskiej, ustala, jakie produkty będą potrzebne i planuje kolejne czynności
 • potrafi zareklamować książkę
 • wymyśla nowe przygody bohaterów i próbuje je zapisać w formie opowiadania „Moje spotkanie z dziećmi z Bullerbyn”
 • wykorzystuje znalezione informacje w rozmowie, podczas pisania opisu
 • gromadzi słownictwo potrzebne do opisu gołębia lub wróbla i opisuje ptaka w zeszycie
 • rozpoznaje różne gatunki ptaków, ptaki wędrowne i osiadłe
 • zna zwyczaje żywieniowe wybranych ptaków
 • redaguje regulamin Klubu Przyjaciół Ptaków
 • określa i rozpoznaje fazy lotu ptaka,
 • rozpoznaje, nazywa, opisuje wygląd i tryb życia różnych ptaków – zimowych gości
 • rozwiązuje zadania tekstowe – oblicza długości dwóch boków trójkąta, mając obwód i długość jednego boku
 • rozwiązując zadanie tekstowe, dokonuje zamiany jednostek
 • przedstawia srokę, jako ptaka fantastycznego, projektuje emblemat Klubu Przyjaciół Ptaków, dba o estetykę i precyzję wykonania prac plastycznych
 • dobiera odpowiednie określenia do melodii smutnej i wesołej
 • sprawnie biega, pokonuje tor przeszkód o różnym stopniu trudności, celnie rzuca do celu,

 

 

 

Krąg tematyczny: ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ…

 

Świąteczna krzątanina

 

Przygotowania do świętowania

„Ubieranie choinki”

 

Zwyczaje bożonarodzeniowe w naszym kraju

 

Zwyczaje świąteczne w Europie

 

Klasowa Wigilia

 

Uczeń:

 • czyta wiersz głośno, wyraziście, z właściwą intonacją i siłą głosu, czyta cicho ze zrozumieniem, redaguje i pisze odpowiedzi na pytania do wiersza
 • uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela,
 • potrafi wypowiadać się na określony temat na podstawie własnych doświadczeń i przeczytanego tekstu oraz ilustracji
 • ustala listę prac domowych, planuje świąteczne zakupy
 • układa przepis na wigilijny kompot na podstawie przeczytanego wiersza, samodzielnie przygotowuje kartę dań wigilijnych spożywanych w jego domu
 • dopasowuje zdjęcia zwierząt do ich wypowiedzi w noc wigilijną
 • pisze życzenia, jakie złoży swojej rodzinie, pamięta
  o pisowni nazw świąt wielką literą, potrafi złożyć życzenia swoim kolegom, dzieląc się opłatkiem
 • zapisuje słownictwo z banku wyrazów obok podanego planu opisu, a następnie samodzielnie redaguje i zapisuje opis ozdoby choinkowej
 • samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
 • wie, w jaki sposób ochronić drzewa przed wycinaniem
 • potrafi wymienić zwyczaje, tradycje i wierzenia

       związane z wigilią Bożego Narodzenia w Polsce

 • wie, co znaczy słowo wigilia
 • tworzy przymiotniki od rzeczowników, wyróżnia czasowniki w zdaniach
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „ch”
 • mnoży i dzieli w zakresie 50
 • oblicza koszt zakupów
 • dopisuje odpowiednie działania na dzielenie do działania na mnożenie
 • wykonuje obliczenia w tabelkach funkcyjnych
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe
  z niewiadomą w postaci okienka
 • rozwiązuje zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie związane z płaceniem
 • rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe
 • układa treść zadania do ilustracji
 • przyswaja tekst i melodię ze słuchu, wykonuje precyzyjnie akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
 • uczestniczy we wspólnym śpie­waniu kolęd, z uwagą ogląda występy innych uczniów, nagradza ich brawami.
 • wykonuje łańcuch na choinkę, renifera według instrukcji, projektuje i wykonuje stroik świąteczny
 • doskonali swoją zwinność podczas zabawy ruchowej, dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała

Uczeń:

 • czyta głośno, wyraźnie, płynnie i poprawnie dłuższy tekst i potrafi wyszukać w nim najważniejsze informacje
 • buduje wielozdaniową wypowiedź ustną na określony temat uzasadnia swoje wypowiedzi, wybierając odpowiednie fragmenty tekstu,
 • wyjaśnia, na czym polega humor w wierszu
  o ubieraniu choinki
 • wymyśla własną bajkę na temat zwyczaju ubierania choinki na święta
 • podaje inne sposoby upiększania mieszkań na Boże Narodzenie
 • wyszukuje w książce kucharskiej przepisy na wigilijne potrawy, które można wykonać z wybranych wcześniej produktów, zna dania bożonarodzeniowe charakterystyczne dla poszczególnych państw Europy
 • pisze prośby do ludzi w imieniu zwierząt
 • samodzielnie opisuje dowolną ozdobę choinkową
 • porównuje zwyczaje bożonarodzeniowe polskie ze zwyczajami państw Europy
 • posługuje się słownikiem wyrazów obcych, potrafi wyszukać hasło
 • wyjaśnia, co znaczy wigilia, co to są zwyczaje, a czym są wierzenia
 • stosuje poprawną pisownię poznanych wyrazów z „ch”
 • bezbłędnie, szybko mnoży i dzieli w zakresie 50
 • dokonuje obliczeń związanych z zakupami, w tym obliczanie reszty
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe, analizując rysunek uwzględniający dane i zależności pomiędzy nimi
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania dodatkowych działań z wielkościami wyrażonymi za pośrednictwem porównywania różnicowego
 • podaje kilka sposobów rozwiązania zadania tekstowego
 • opracowuje własny akompaniament na instrumentach perkusyjnych, wymyśla przygrywkę, uważnie słucha nagrań kolęd w innych językach, porównuje je z kolędami polskimi,
 • współpracuje w zespole podczas wykonywania zbiorowej pracy plastycznej

 

Krąg tematyczny: CO NIESIE NOWY ROK

 

Z Nowym Rokiem żwawym krokiem

Tekst „Na Nowy Rok”

 

Kolorowe kalendarze

 

Odmierzamy czas

Tekst „Skok w Nowy Rok”

 

Lubimy baśnie smutne i wesołe

 

Pragnienia dziewczynki
z zapałkami

Uczeń:

 • czyta głośno, wyraziście przysłowia, wiersz, cicho ze zrozumieniem tekst w podręczniku oraz wiersz, w którym wskazuje tytuły baśni Andersena
 • uważnie słucha opowiadania nauczyciela o autorze baśni – Hansie Christianie Andersenie i porządkuje zdania o pisarzu we właściwej kolejności, przepisuje je bezbłędnie do zeszytu
 • potrafi wyszukać informacje o autorze w encyklopedii dla dzieci
 • swobodnie wypowiada się na temat przeczytanej baśni, określa jej nastrój
 • dopasowuje fragment wiersza do ilustracji, rozpoznaje na ilustracji bohaterów baśni
 • zapisuje postanowienia i zobowiązania związane z nadejściem Nowego Roku, samodzielnie zapisuje metryczkę książki, odpowiedzi na pytania,
 • zna różne zwyczaje ludowe związane z Nowym Rokiem,
 • ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu i w baśni
 • przekształca tytuły wydarzeń w zdania i przepisuje je do zeszytu
 • potrafi dobrać przymiotniki określające cechy bohaterki i pisze kilka zdań na jej temat
 • układa morał płynący z baśni z rozsypki wyrazowej
 • opracowuje w zespołach pytania, zagadki i rebusy do konkursu o Andersenie
 • poprawnie zapisuje nazwę święta, jakie obchodzimy 1 stycznia
 • zna kolejne nazwy miesięcy i dni tygodnia, wie, które miesiące mają 30, a które 31 dni
 • wykonuje klasowy kalendarz urodzinowy
 • odczytuje z kalendarza potrzebne informacje i zaznacza w nim daty opisane słowami
 • dokonuje obliczeń kalendarzowych,
 • próbuje odczytać i zapisać liczby znakami rzymskimi,
 • rozwiązuje zadania tekstowe, w tym zadania dotyczące obliczeń zegarowych i kalendarzowych
 • oblicza działania w tabelkach funkcyjnych
 • potrafi zaprojektować suknię dla poszczególnych pór roku wykonuje wycinankową ilustrację do swojej ulubionej baśni Andersena, maluje ilustrację do wybranego wydarzenia baśni
 • określa rodzaje rzeczowników
 • uzupełnia tabelę wyrazami z „rz” wymiennym i niewymiennym,
 • rytmicznie recytuje rymowanki, gra rytmy na instrumentach perkusyjnych śpiewa w grupie nowo poznaną piosenkę, słucha nagrań polskich tańców narodowych
 • bierze udział w zabawie ruchowej, sprawnie i dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, tańczy podstawowy krok poloneza

Uczeń:

 • czyta głośno, płynnie, poprawnie na zmianę z nauczycielem fragmenty baśni „Dziewczynka z zapałkami”
 • potrafi wyszukać informacje o autorze w różnych źródłach i zaprezentować je koleżankom i kolegom
 • zna tytuły innych baśni Andersena
 • wyjaśnia znaczenie przysłów związanych z Nowym Rokiem
 • przytacza powiedzenia związane z czasem
 • poprawnie zapisuje liczebniki porządkowe
 • wyraża własne zdanie na temat przeczytanej lektury
 • nadaje tytuły kolejnym wydarzeniom baśni
 • wyjaśnia, jaki morał wynika z baśni „Dziewczynka z zapałkami”
 • potrafi zredagować inne, szczęśliwsze zakończenie baśni i zapisać je w zeszycie
 • wspólnie z kolegami przygotowuje konkurs „Spotkanie z Andersenem” jest jego koordynatorem
 • stopniuje przymiotniki
 • wyjaśnia, dlaczego było konieczne utworzenie takiego samego kalendarza dla wszystkich
 • bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby znakami rzymskimi od I do XII
 • zapisuje na kartce z kalendarza zaplanowane na styczeń swoje zajęcia
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania złożonych obliczeń kalendarzowych
 • estetycznie wykonuje pracę plastyczną, potrafi przedstawić nazwy miesięcy ruchem, gestem, mimiką, rysunkiem
 • śpiewa indywidualnie nowo poznaną piosenkę, rozpoznaje poloneza wśród innych utworów muzycznych
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, wykonuje kilka figur poloneza z partnerem

 

Krąg tematyczny: KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY

 

Maskarada– przygotowania do balu

Ach, co to był za bal

 

U babci jest słodko

 

Opowieści dziadka

Tylko tekst „Drzewo

 

Zimowe szaleństwa

 

Karnawałowe zabawy

Uczeń:

 • słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela i porządkuje zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń
 • opowiada historię swojej rodziny, potrafi wymienić zalety babci
 • uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie, odpowiednimi czasownikami
 • pisze odpowiedzi na pytania dotyczące przygotowania balu karnawałowego kilka zdań na temat swojej babci lub dziadka, korzystając z pytań pomocniczych, przestrogi na ferie, pisze menu na bal, znaczenie słowa konfetti, z pomocą nauczyciela sprawozdanie z balu karnawałowego, wykorzystując plan i zgromadzone słownictwo, życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • wymienia znane mu polskie tańce narodowe
 • zna poprawną pisownię poznanych wyrazów z „ch”, „h”, pisownię wielką literą wyrazów pisanych ze względów grzecznościowych, umieszcza wyrazy ze zmiękczeniami w odpowiednim miejscu tabeli, uzasadnia pisownię „rz”, dopisując odpowiednie formy danego wyrazu
 • imiona występujące w opowiadaniu zapisuje w kolejności alfabetycznej, rozwija zdania,
 • wie, jak nazywają się członkowie rodziny
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 50
 • porównuje trzy liczby dwucyfrowe
 • dodaje, próbując stosować prawo przemienności dodawania
 • rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe, zadania na porównywanie różnicowe
 • wykonuje łatwe obliczenia związane z ważeniem, płaceniem
 • śpiewa poznane piosenki o zimie
 • wykonuje lampion według instrukcji w ćwiczeniach wykonanie dowolną techniką ilustrację przedstawiającą zimowe zabawy dzieci
 • bawi się bezpiecznie na śniegu

Uczeń:

 • pisze sprawozdanie z balu karnawałowego, wykorzystując plan i zgromadzone słownictwo
 • porównuje swoją babcię z babcią – bohaterką opowiadania
 • samodzielnie redaguje i poprawnie zapisuje dłuższą wypowiedź na podany temat
 • rozpoznaje i podkreśla w tekście sprawozdania części mowy
 • zamienia czasowniki w czasie teraźniejszym na czasowniki
 • w czasie przeszłym
 • stosuje poprawną pisownię wybranych wyrazów z „ch”, „h”, zwrotów grzecznościowych, wyrazów ze zmiękczeniami
 • odszukuje w słowniku wyraz konfetti i wyjaśnia jego znaczenie
 • wymienia polskie tańce narodowe
 • podaje kraje, z jakich pochodzą różne tańce
 • nadaje wierszowi inny tytuł i uzasadnia swoją propozycję
 • wykonuje różne obliczenia w zakresie 100
 • sprawnie stosuje prawo przemienności dodawania
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe
 • potrafi narysować drzewo genealogiczne swojej rodziny, wykonuje ilustrację oryginalną techniką plastyczną

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE 3, SEMESTR II

„NOWE JUŻ W SZKOLE”

 

TEMATY DNI

WYMAGANIA PODSTAWOWE

(zawarte w podstawie programowej)

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

(wykraczające poza podstawę programową)

Krąg tematyczny: ZIMA, ZIMA, BIAŁA…

Spotkanie po feriach

 

Na tropie zimowych kłopotów

 

W krainie śniegu
i lodu

 

Anaruk i jego przygody

Spotkanie z lekturą

 

Mali i wielcy odkrywcy- wyprawa na Grenlandię

Spotkanie z lekturą

 

Uczeń:

 • czyta po cichu ze zrozumieniem teksty z podręcznika, wyszukuje w nich oraz w lekturze wybrane fragmenty
 • opowiada wybrane przygody bohatera książki, opisuje zdarzenia przedstawione na ilustracjach, ocenia zachowanie bohatera
 • wie, jaką formą wypowiedzi pisemnej jest pamiętnik, zna kompozycję opowiadania
 • pisze kilkuzdaniową wypowiedź o swoich feriach, opowiadanie o wybranej przygodzie bohatera książki
 • z uwagą słucha wypowiedzi innych osób i czytanych tekstów
 • rozpoznaje przymiotniki i dobiera je do podanych rzeczowników, dobiera przymiotniki o znaczeniu przeciwnym do podanych, rozwija zdania proste, układa wyrazy w kolejności alfabetycznej
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z „ó” wymiennym, zna pisownię przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
 • wyszukuje różne miejscowości na mapie oraz Arktykę i Grenlandię i określa ich położenie; zna warunki życia ludzi i zwierząt w Arktyce, zwierząt leśnych w czasie zimy i sposoby radzenia sobie ze zdobywaniem pokarmu, zna zwyczaje wilków, opisuje ich wygląd; obserwuje i dokarmia ptaki
 • dodaje i odejmuje; mnoży i dzieli liczby w zakresie100
 • mierzy długości odcinków i oblicza długość przebytej trasy
 • rozwiązuje zadania z treścią na porównywanie różnicowe
 • zna gamę barw zimnych i ciepłych, przedstawia zimowe pejzaże za pomocą ekspresji plastycznej; tworzy różne odcienie barw zimnych; wykonuje plakat zachęcający do niesienia pomocy zwierzętom, postacie zwierząt według instrukcji
 • czyta zapis rytmu i odtwarza go na instrumentach perkusyjnych
 • lepi, toczy kule śniegowe, rzuca do celu, przestrzega ustalonych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw na śniegu

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem teksty z różnych źródeł
 • samodzielnie zdobywa potrzebne informacje, szukając ich w dostępnych źródłach, na ich podstawie pisze krótką notatkę
 • zdobyte informacje przedstawia innym w postaci spójnej wypowiedzi ustnej i pisemnej
 • rozpoznaje zwierzęta arktyczne na podstawie ich opisu lub wyglądu
 • stopniuje przymiotniki, określa rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej
 • swobodnie prowadzi rozmowę na dany temat
 • biegle dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie wykraczającym poza opracowany materiał
 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe
 • zamienia jednostki podczas rozwiązywania zadania tekstowego
 • wyjaśnia powiedzenia odwołujące się do charakterystycznych zachowań wilków
 • proponuje różne sposoby opieki nad zwierzętami leśnymi podczas zimy, rozpoznaje tropy zwierząt i dokarmiane ptaki
 •  opisuje podobieństwa i różnice dzieł plastycznych, ocenia je

 

Krąg tematyczny: W KRAINIE MYSLI I SŁÓW

 

Słowa duże i małe

 

Zabawy słowami

 

Znaki, gesty
i symbole

 

Piszemy listy

 

Kultura słowa

Opowiadanie
z cyklu

 

Skrócony list

 

Uczeń:

 • czyta cicho ze zrozumieniem wiersze, teksty w podręczniku, wyszukuje w nich odpowiednie fragmenty, wyrazy i objaśnia ich znaczenie, odpowiada na pytania
 • odczytuje znaczenie różnych piktogramów i symboli, potrafi zaszyfrować hasło
 • zna różne sposoby komunikowania się z innymi; wie, w jaki sposób porozumiewają się ludzie niewidomi, niesłyszący, głuchoniemi
 • pisze spójną kilkuzdaniową wypowiedź na temat trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych i sposobów niesienia im pomocy; list; zamienia zdania pisane mową potoczną na tekst w języku literackim, układa pytania do tekstu
 • układa i pisze zdania z rozsypanek wyrazowych
 • zamienia zdania na równoważniki
 • dopisuje wyrazy zdrobniałe do podanych, rozumie pojęcie „wyrazy wieloznaczne”, wyszukuje w wierszach pary wyrazów o podobnym brzmieniu, lecz innym znaczeniu, wskazuje „słowa – raki”, szuka wyrazów ukrytych w innych wyrazach i w zdaniach odmienia czasowniki w czasie teraźniejszym, dopisuje przysłówki o znaczeniu przeciwnym
 • przestrzega zasad pisowni wybranych wyrazów z „ó”, „ż” „ch” wymiennym i wyjaśnia ich pisownię poprzez utworzenie wyrazów zdrobniałych, poprawnie pisze „nie” z różnymi częściami mowy, zna i stosuje zwroty grzecznościowe
 • dodaje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego, porównuje wyniki działań, rozwiązuje i układa zadania tekstowe
 • wykonuje pracę plastyczną „Twój własny znak”
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych na śniegu, biega, skacze wzwyż naturalnym sposobem, rzuca piłkę do celu, łapie ją, współpracuje z grupą i partnerem, przestrzega ustalonych zasad i reguł

Uczeń:

 •  biegle czyta teksty w podręczniku oraz teksty z różnych źródeł; dobiera sposób czytania wierszy do ich nastroju
 • swobodnie wypowiada się na temat treści wierszy
 • wyraża swoją opinię na temat problemów poruszanych w czytanych tekstach
 • wyjaśnia znaczenie różnych piktogramów i symboli,
 • koduje i odczytuje różne informacje, wykorzystując alfabet Braille'a lub alfabet palcowy języka migowego
 • pisze dłuższą wypowiedź na dany temat, stosując wyrazy bliskoznaczne
 • wskazuje różnice między listem pisanym na papierze a listem elektronicznym
 • znajduje w podręczniku przykłady użycia języka literackiego, naukowego i potocznego
 • wyjaśnia, jaka jest różnica między zdaniem a równoważnikiem zdania
 • tworzy słowniczek wyrazów wieloznacznych
 • projektuje żarty słowno-obrazkowe
 • rozwiązuje różne zagadki słowne, objaśnia znaczenie różnych wyrażeń i zwrotów, podaje przykłady z życia codziennego, które je ilustrują
 • szybko i bezbłędnie oblicza sumy liczb dwucyfrowych

 

Krąg tematyczny: HISTORIA POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

 

Poznajemy przeszłość

 

Pierwszy władca Polski

 

Pierwszy król Polski

 

Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną

 

Historia pewnego wynalazku

 

Uczeń:

 • czyta legendę z podziałem na role; czyta cicho ze zrozumieniem różne teksty i odnajduje fragmenty zawierające odpowiedzi na zadane pytania, opisujące postaci, ustala kolejność wydarzeń
 • opowiada przeczytaną legendę własnymi słowami
 • przygotowuje inscenizację legendy o królu Kazimierzu
 • szuka w encyklopedii informacji na temat archeologii i pracy archeologa i historyka, wybranego starego rzemiosła, wynalazcy maszyny parowej
 • pisze odpowiedzi na pytania, opowiadanie o życiu ludzi w dawnych czasach, notatkę o stanie rycerskim na podstawie wywiadu z historykiem, opis króla Kazimierza Wielkiego z wykorzystaniem zgromadzonych przymiotników
 • wie, na czym polega praca archeologa, kim byli Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, jak żyli ludzie w grodzie Mieszka I, czym się zajmowali, handlowali, jakie zawody wykonywali, ile lat ma państwo polskie
 • przyporządkowuje odpowiedzi do pytań skierowanych do archeologa
 • poprawnie pisze „rz” w końcówkach „-arz”, „-erz”
 • tworzy przymiotniki od rzeczowników, stopniuje przymiotniki, tworzy zdania złożone, używając słów: „więc”, „bo”, „ale”; tworzy rodzinę wyrazu „wynalazek”
 • odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem dziesiątki różnymi sposobami, rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
 • wykonuje makietę grodu z Wycinaki, projektuje i wykonuje ilustrację domu i urządzeń przyszłości
 • bawi się na śniegu, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw terenowych, wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, pokonuje tor przeszkód, rzuca piłką do ruchomego celu, sprawnie wykonuje przewroty w przód z miejsca i z rozbiegu

Uczeń:

 • czyta w książkach pochodzących ze zbiorów biblioteki legendy dotyczące najdawniejszej historii naszego kraju
 • aktywnie uczestniczy w pracy grupy nad przygotowaniem inscenizacji legendy
 • wskazuje podobieństwa i różnice w pracy historyka i archeologa
 • układa pytania do wywiadu z archeologiem
 • wie, jak zapisać dialog
 • wyszukuje w różnych źródłach informacje o życiu dawnych mieszkańców Polski, wynalazkach i wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • snuje przypuszczenia, co skłoniło ludzi do prac nad danym wynalazkiem
 • tworzy definicje, uzupełnia zdania, korzystając ze zdobytych informacji
 • pisze twórcze opowiadanie, zachowując jego trójczłonową kompozycję, przeredagowuje zdania napisane językiem staropolskim na język współczesny
 • szybko i bezbłędnie odejmuje z przekroczeniem dziesiątki, rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykonuje obliczenia w tuzinach i mendlach
 • twórczo rozwiązuje problemy w zabawie ruchowej

 

Krąg tematyczny: W POSZUKIWANIU WIOSNY

Pożegnanie zimy

 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

 

Na spotkanie
z wiosną

 

Brzydkie kaczątko

Spotkanie
z lekturą

 

Opisujemy brzydkie kaczątko

Spotkanie
z lekturą

 

Uczeń:

 • czyta głośno z naturalną intonacją wiersze, wyjaśnia wybrane wyrażenia, na podstawie wiersza z podręcznika uzupełnia dialog, czyta ze zrozumieniem opowiadanie
 • z uwagą słucha tekstu czytanego przez nauczyciela, wykorzystuje zdobyte informacje do udzielenia odpowiedzi na pytania
 • układa plan wydarzeń baśni i opowiada jej treść, rozpoznaje bohaterów baśni na podstawie ich wypowiedzi i ocenia ich postępowanie, wyjaśnia morał płynący z baśni
 • odgrywa scenki dramowe inspirowane utworami literackimi
 • pisze dialogi inspirowane wierszem, pytania do podanych odpowiedzi, kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat, uzupełnia zdania o wiośnie wybranymi określeniami, tworzy opis marzanny i brzydkiego kaczątka z wykorzystaniem podanego słownictwa i planu
 • określa charakterystyczne cechy pór roku i porównuje je; zna warunki rozwoju roślin; wie, jak dbać o zdrowie w warunkach zmiennej pogody, zna ludowe zwyczaje, tradycje i obrzędy związane z obchodami witania wiosny
 • rozpoznaje różne części mowy, tworzy przysłówki od przymiotników, rodziny wyrazów
 • wyjaśnia pisownię wybranych wyrazów z „rz” wymiennym; poprawnie pisze wybrane wyrazy z „ż” wymiennym
 • rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100, sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania, prawidłowo odczytuje i zapisuje temperaturę
 • śpiewa w grupie nową piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych, zapisuje nazwy solmizacyjne gamy
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną z „Wycinanki”, sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami i dba o estetykę pracy
 • przestrzega ustalonych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zespołowych; współpracuje i współzawodniczy z innymi dziećmi, wykonując zadania ruchowe; wykonuje układy ćwiczeń z różnymi przyborami

Uczeń:

 • wyraziście czyta teksty z podręcznika
 • krytycznie ustosunkowuje się do odpowiedzi udzielanych przez inne osoby
 • próbuje ustalić charakterystyczne cechy baśni
 • stawia hipotezy, zakładając kontrolne hodowle roślin w różnych warunkach
 • nazywa uczucia bohaterów baśni
 • opowiada baśń z użyciem dialogu
 • pisze spójne wielozdaniowe wypowiedzi na podany temat, opis na podstawie samodzielnie napisanego planu
 • improwizuje podczas odgrywania scenek dramowych, wchodzi w rolę dodanej przez siebie postaci i wstawia się za biednym kaczątkiem
 • wyjaśnia znaczenie sposobu odżywiania się i odpowiedniego ubierania się w warunkach zmiennej pogody; znaczenie zwyczajów ludowych, tradycji i obrzędów dla kultury ludowej i narodowej
 • rozpoznaje przysłówki wśród innych części mowy, tworzy stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotników i utworzonych od nich przysłówków, wyjaśnia, co łączy wyrazy tworzące rodzinę wyrazów
 • podaje przykłady wyrazów, w których „ż” wymienia się na „g”, „rz” na „r”
 • biegle dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności, porównuje temperatury
 • indywidualnie śpiewa nową piosenkę, układa do zapisu nutowego gamy dwuwiersz reklamujący wiosnę
 • precyzyjnie wykonuje pracę z „Wycinanki”
 • dba o płynność i estetykę ruchów, wykonując układy ćwiczeń z różnymi przyborami

 

Krąg tematyczny: MAGIA LEKTUR „O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ”

Ludzie i zwierzęta

 

Jakie mogą być psy?

 

Spotkanie z psem Lampo

Spotkanie
z lekturą

 

Przygody bohatera lektury

Spotkanie
z lekturą

 

Wszystko dobre, co się dobrze kończy…

Spotkanie
z lekturą

 

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem utwór poetycki, dostrzega w nim elementy humorystyczne; czyta głośno fragmenty lektury opisujące wygląd i charakterystyczne zachowania Lampo
 • słucha z uwagą tekstu czytanego przez nauczyciela
 • zna książkę „O psie, który jeździł koleją” i opowiada przygody tytułowego bohatera
 • pod kierunkiem nauczyciela wyszukuje w książkach przyrodniczych informacje na temat sposobu opiekowania się wybranym zwierzęciem; odnajduje na mapie Włoch miasta, które zwiedził Lampo; określa ich położenie i zaznacza na mapie trasę podróży psa
 • opowiada o swoim ulubionym zwierzątku; opowiada ulubioną przygodę Lampo, z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa, i wymyśloną przez siebie przygodę Lampo; układa zagadki o zwierzętach na podstawie danych zgromadzonych w tabeli; w parach układa rozmowę, która byłaby częścią nowego zakończenia książki
 • pisze zdania o opiece nad zwierzętami w formie odpowiedzi na pytania; uzupełnia metryczkę książki; pisze zdania na podany temat, nowe zakończenie książki
 • wie, w jakim celu ludzie hodują różne zwierzęta, podaje przykłady takich zwierząt, dzieląc je na ptaki i ssaki; zna wybrane rasy psów; wie, jak i dlaczego należy opiekować się zwierzętami, jak poprawnie zapisać dialog
 • dobiera czasowniki o znaczeniu przeciwnym do podanych; rozwija zdania, wyszukuje w zdaniach przymiotniki
 • zna i stosuje pisownię „nie” z czasownikami,
 • mnoży i dzieli w zakresie 100, zna metodę palcową mnożenia; wie, że mnożenie jest przemienne; oblicza wartość zakupów; rozwiązuje zadania tekstowe
 • dopasowuje odgłosy zwierząt egzotycznych do ilustracji
 • w grupie naśladuje odgłos wybranego zwierzęcia w powtarzającym się rytmie
 • wykonuje portret swojego ulubionego zwierzątka, lepi psa z plasteliny, zachowując proporcje jego ciała
 • nabywa sprawności potrzebne do gry w minisiatkówkę; odbija, podaje piłkę do partnera różnymi sposobami; uczestniczy w drużynowych grach taktycznych

Uczeń:

 • dobiera sposób czytania fragmentów wiersza do opisanych w nim zdarzeń
 • swobodnie rozmawia o treści utworu poetyckiego, bierze udział w dyskusji, gromadzi argumenty, broni swego zdania, ocenia opinie innych
 • wyraża swoje uczucia i emocje, opowiadając
 • opowiada o smutnym zakończeniu książki i losie jej głównego bohatera
 • samodzielnie wyszukuje informacje o różnych zwierzętach w tekstach źródłowych i wykorzystuje je do ułożenia zagadek i wypowiedzi pisemnych
 • wymienia godne naśladowania zachowania wobec zwierząt
 • poprawnie zapisuje ułożony w parze dialog, który mógłby być częścią nowego zakończenia książki
 • samodzielnie pisze poradnik opieki nad psem, opowiadanie twórcze – nowe zakończenie książki z zastosowaniem dialogu i uzasadnia swój wybór
 • tworzy przymiotniki od bezokoliczników, wskazuje w zdaniach przysłówki
 • wyjaśnia pisownię „nie” z różnymi częściami mowy
 • szybko oblicza iloczyny, wykorzystując metodę palcową
 • indywidualnie naśladuje odgłos wybranego zwierzęcia w różnych rytmach
 • współpracuje z zespołem podczas taktycznych gier drużynowych, wykorzystuje poznane zasady gry w minisiatkówkę w zabawach ruchowych

 

Krąg tematyczny: PODRÓŻE PO POLSCE

Na górskich szlakach

 

Ach, Mazury

 

Tajemnice morza

 

Z wizytą na Kaszubach

 

Planujemy wycieczkę po Polsce

 

Mapa Polski

 

Uczeń:

 • czyta wiersz z naturalną intonacją, wyszukuje w nim zwroty i wyrażenia opisujące piękno gór; czyta opowiadanie i udziela odpowiedzi na pytania znajdujące się pod tekstem, opis trasy wycieczki i na jego podstawie zaznacza trę na mapce
 • słucha uważnie wiersza czytanego przez nauczyciela
 • nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego, nizinnego, nadmorskiego
 • zna nazwy wybranych polskich gór, rzek, jezior i miast, znajduje je na mapie; wie, że Morze Bałtyckie jest północną granicą Polski, zna rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla omawianych krajobrazów
 • określa główne kierunki na mapie
 • uzupełnia zdania wyrazami we właściwej formie; pisze notatkę na określony temat, uzupełnia plan trasy wycieczki krajoznawczej po Polsce nazwami z Wyklejanki; wypisuje nazwy parków narodowych znajdujących się na Pojezierzu Pomorskim
 • wie, jak należy dbać o własne bezpieczeństwo w czasie górskich wędrówek
 • pisze wielką literą nazwy geograficzne, mieszkańców krain geograficznych; pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ó”, „rz” „ż”; uzasadnia pisownię wyrazów z utratą dźwięczności
 • ustala trasę wędrówki górskiej i zaznacza ją na mapie
 • mnoży i dzieli w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe
 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną z uwzględnieniem pierwszego i drugiego planu, model z „Wycinanki”, plakat reklamujący wybrane zakątki Polski, eksperymentuje z kolorem
 • zna zasady minisiatkówki, odbija piłkę różnymi sposobami, rzuca piłkę do obręczy, kozłuje piłkę w miejscu, w marszu i w biegu, skacze, utrzymuje równowagę

Uczeń:

 • czyta głośno, płynnie i wyraziście teksty poetyckie
 • czyta mapę w celu zaplanowania własnej trasy wycieczki górskiej
 • wyjaśnia, jak powstał bursztyn
 • wymienia elementy krajobrazu naturalne i stworzone przez człowieka
 • potrafi nazwać krainę geograficzną, w której znajdują się wybrane pasma górskie, rzeki, jeziora i miasta
 • określa główne i pośrednie kierunki na mapie, określa położenie gór, rzek, jezior i miast względem siebie
 • wyszukuje informacje w różnych źródłach na temat wybranego parku narodowego znajdującego się na Pojezierzu Pomorskim i wykorzystuje je w wypowiedzi ustnej
 • pisze plan wycieczki krajoznawczej po Polsce na podstawie samodzielnie wyznaczonej trasy
 • zna polskie parki narodowe, ich roślinność i zwierzęta
 • porównuje strój kaszubski z góralskim
 • odmienia czasowniki przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • stosuje wielką literę w nazwach geograficznych, bezbłędnie pisze wyrazy z utratą dźwięczności, stosuje zasadę pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ż” wymiennym
 • biegle liczy w zakresie 100, rozwiązuje złożone zadania tekstowe
 • wyjaśnia pojęcia „pierwszy plan”, „drugi plan”, „horyzont”
 • wykonuje na kartce kopię haftu kaszubskiego, tworzy folder z opisem ciekawego miejsca zachęcający turystów do odwiedzenia tego miejsca

 

Krąg tematyczny: UROKI WIOSENNEGO ŚWIATA

Kwietniowe kaprysy

 

Wiosna w lesie

 

Wiosenne pole

 

Życie w zbiornikach wodnych

 

Kwietniowa łąka

 

Uczeń:

 •  czyta wiersz z naturalną intonacją, dostrzega w nim elementy humorystyczne; czyta cicho i głośno ze zrozumieniem różne teksty
 • wyjaśnia znaczenie przysłowia zawartego w wierszu
 • wie, co oznaczają słowa „prima aprilis” i jakie żarty można tego dnia robić, aby zabawa była udana i przyjemna dla wszystkich uczestników
 • wymienia rodzaje prac polowych, nazwy roślin uprawianych na polach, roślin i zwierząt wodnych oraz łąkowych, nazwy narzędzi rolniczych, nazwy ptaków i ssaków leśnych
 • przeprowadza proste doświadczenia i eksperymenty
 • wyjaśnia rozwój żaby na podstawie ilustracji, zgromadzonego słownictwa i tekstu w podręczniku; wyjaśnia, co to jest łąka
 • podaje przykład łańcucha pokarmowego na podstawie zdań uzupełnionych wyrazami z ramki
 • prowadzi kalendarz pogody
 • pisze notatki na podany temat, wykorzystując wyrazy zgromadzone w tabeli, odpowiada na pytania na podstawie wyszukanych w różnych źródłach informacji, obserwacji dokonanej podczas spaceru; uzupełnia notatkę o środowisku wodnym, wymienia wady i zalety pracy rolnika; układa pytania do podanych zdań
 • wskazuje w zdaniach czasowniki, rozpoznaje rodzaj rzeczownika
 • zna pisownię wybranych wyrazów z „rz” i „ż”; poprawnie zapisuje „nie” z czasownikami
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe, zapisuje daty w kalendarzu, odczytuje dane z tabeli i ilustracji
 • słucha fragmentów muzyki filmowej i kojarzy je z przedstawionymi na rysunku scenkami; ilustruje rysunki dźwiękami za pomocą instrumentów i innych przedmiotów
 • wykonuje domową szklarnię na podstawie instrukcji w podręczniku, odlewy gipsowe różnych muszli zgodnie z opisem w zeszycie ćwiczeń
 • wykonuje różne układy ćwiczeń, maszeruje w różnym tempie, biega, pokonuje tor przeszkód w terenie, współpracuje z partnerem w czasie zabaw ruchowych i grach zespołowych z piłką

Uczeń:

 • czyta głośno wiersz ze zdziwieniem i humorem w głosie
 • podaje przykłady przysłów mówiących o tym, co dzieje się wiosną w przyrodzie
 • podaje przykłady kulturalnych żartów primaaprilisowych, które można zrobić dorosłym, oraz takie, które są odpowiednie dla rówieśników
 • wśród roślin uprawianych na polach wskazuje rośliny zbożowe, oleiste, okopowe, włókniste
 • układa zagadki o tematyce przyrodniczej, wykorzystując informacje znalezione w książkach przyrodniczych
 • podaje przykłady łańcuchów pokarmowych, uwzględniając rośliny i zwierzęta żyjące w lesie
 • pisze notatki zawierające dużo ciekawostek przyrodniczych
 • tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników w liczbie mnogiej
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z „ż”, podając zasadę ortograficzną i inne przykłady
 • biegle mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności, podaje zasadę, według której wpisane są liczby – uzupełnia puste miejsca liczbami zgodnie z odkrytą zasadą
 • gra na instrumencie melodycznym
 • sprawnie wykonuje różne układy ćwiczeń, dbając o estetykę ruchów, ustala strategię drużyny podczas gier zespołowych z piłką

 

Krąg tematyczny: ŻYJEMY RAZEM

O przyjaźni

i poświęceniu

 

Dlaczego należy pomagać innym?

 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

 

Co to jest nadzieja i do czego jest nam potrzebna?

 

„Poplotkujmy”
o plotce

Opowiadanie
z cyklu

 

Klub pomocnych przyjaciół

 

Nie jesteś sam

 

 

Uczeń:

 • w skupieniu słucha tekstów czytanych przez nauczyciela, wskazuje w nich wydarzenia i postacie realne i fantastyczne
 • czyta wiersz z podziałem na role z naturalną intonacją, wskazuje w nim elementy humorystyczne
 •  ocenia postępowanie postaci występujących w czytanych tekstach
 • z utworzonych zdań wybiera to, które jest morałem
 •  wie, jak i dlaczego może nieść pomoc starszym osobom w rodzinie i sąsiedztwie; co robić, aby nie plotkować
 • wymienia zasady współżycia w grupie na podstawie przysłów ułożonych z rozsypanek
 • pisze plan bajki w punktach bez użycia czasowników, odpowiedzi na pytania dotyczące wydarzeń w opowiadaniu, wypowiedzi z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa
 • łączy dwa zdania w jedno, rozpoznaje czasowniki w zdaniu, łączy przymiotnik z rzeczownikiem; tworzy rodzinę wyrazów, określa rodzaje zdań, pisze wyrazy w kolejności alfabetycznej, odmienia czasowniki przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • zna poprawną pisownię wybranych wyrazów z „ę”, „em”, „om”, „h”, „ch”, poprawnie zapisuje „nie” z przymiotnikami, zakończenia „-uje” w czasownikach
 • poprawnie odczytuje i zapisuje liczby trzycyfrowe cyframi oraz słowami, liczy setkami w zakresie 1000, wyróżnia setki, dziesiątki, jedności, porównuje liczby trzycyfrowe; rozwiązuje i układa zadania tekstowe
 • śpiewa piosenkę, rozpoznaje flet poprzeczny i flet prosty
 • wykonuje plakat, twórczo współpracując z partnerem, order życzliwości, zabawkę „Zygzak” z origami według instrukcji i wskazówek nauczyciela
 • skacze w dal z miejsca, wykonuje wieloskoki z odbiciem jednonóż

Uczeń:

 • czyta ekspresyjnie różne teksty
 • wskazuje przyczyny i skutki zachowań bohaterów

i wydarzeń

 • ocenia postępowanie postaci i uzasadnia swoją ocenę
 • wymienia cechy charakterystyczne bajek, postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe
 • wyjaśnia morały płynące z poznanych bajek własnymi słowami, wyjaśnia, co znaczy określenie „puszka Pandory”, jak powstaje plotka, w jaki sposób zasady współżycia w grupie ułatwiają nam życie; wyjaśnia zagrożenia wynikające z hałasu, proponuje różne sposoby walki z hałasem
 • przewiduje skutki plotki
 • organizuje pomoc wybranej starszej osobie
 • pisze dłuższe wypowiedzi na podstawie samodzielnie napisanego planu i zgromadzonego słownictwa
 • układa zdania złożone, układa wyrazy w kolejności alfabetycznej według trzeciej litery w wyrazie
 • zna zasady pisania „nie” z różnymi częściami mowy
 • poprawnie odczytuje i zapisuje cyframi oraz słowami, porównuje liczby powyżej 1000, rozwiązuje złożone zadania tekstowe
 • wykorzystuje umiejętności matematyczne w zabawach ruchowych
 • podaje przykłady innych instrumentów dętych
 • skacze w dal z rozbiegu, liczby powyżej 1000

Krąg tematyczny: WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Nadchodzi Wielkanoc

 

Wielkanocne uciechy

 

Składamy bliskim świąteczne życzenia

 

 

Uczeń:

 • czyta opowiadanie ze zrozumieniem i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje; odpowiada na pytania dotyczące jego treści
 • ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu
 • prowadzi swobodnie rozmowę, słucha z uwagą wypowiedzi innych uczniów
 • zna zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne, wyszukuje potrzebne informacje w książkach kucharskich, podaje składniki różnych ciast, wie, dlaczego należy kultywować tradycje i zwyczaje; wskazuje te, które są zachowywane w jego rodzinie
 • pisze opis pisanki na podstawie pytań pomocniczych, życzenia
 •  przekształca zdania w równoważniki zdań
 • poprawnie zapisuje nazwy świąt
 • liczy w zakresie 100, układa i rozwiązuje zadania tekstowe
 • bawi się przy piosence
 • wykonuje ozdoby świąteczne na podstawie instrukcji

gra w minisiatkówkę w zespole i przestrzega zasad tej gry; odbija i odbiera piłkę różnymi sposobami w miejscu i w ruchu

Uczeń:

 • czyta głośno, wyraziście teksty z różnych źródeł
 • wyjaśnia symbolikę obrzędów wielkanocnych
 • porównuje tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe i wielkanocne
 • pisze opis pisanki lub wybranego symbolu wielkanocnego na podstawie samodzielnie napisanego planu i zgromadzonego słownictwa
 • stosuje w praktyce zasadę pisowni nazw świąt wielką literą
 • uczestniczy w klasowej uroczystości, składa życzenia, zachowuje się kulturalnie przy stole
 • biegle liczy w zakresie 1000, rozwiązuje zadania tekstowe kilkudziałaniowe
 • estetycznie wykonuje ozdoby świąteczne ciekawymi technikami plastycznymi
 • planuje strategię gry swojej drużyny podczas meczu w minisiatkówkę

Krąg tematyczny: NASZA OJCZYZNA

Spod znaku Orła Białego

 

Ważne święta narodowe

 

Konstytucja Polski

 

Polacy za granicą

 

Jan Paweł II - wielki Polak

 

Ulubione miejsca Jana Pawła II

 

Uczeń:

 • czyta różne teksty ze zrozumieniem w podręczniku i w ćwiczeniach
 •  słucha uważnie opowieści nauczyciela i czytanego przez niego opowiadania
 • ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu
 • zna legendę związaną z godłem Polski,
 • wie, jakie znaczenie dla narodu polskiego ma Biały Orzeł jako godło, co to jest konstytucja, emigracja, jak powstał „Mazurek Dąbrowskiego”
 • umie podać kilka informacji na temat Karola Wojtyły oraz na temat tego, jakim był papieżem
 • pisze odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem, notatkę na dany temat na podstawie tekstów informacyjnych, opis godła Polski, budynku, wykorzystując plan i zgromadzone słownictwo; pisze hymn z pamięci
 • tworzy rodzinę wyrazów, określa rodzaj rzeczowników i przymiotników
 • poprawnie zapisuje nazwy mieszkańców miast, wybrane wyrazy z zakończeniem „-ji”
 • dodaje i odejmuje w zakresie 1000, pomagając sobie pieniędzmi z „Wycinanki”, poznanymi sposobami; rozwiązuje zadania tekstowe, oblicza tabelki funkcyjne, obwody
 • śpiewa z pamięci hymn narodowy, przyjmując właściwą postawę, potrafi wymienić polskie tańce ludowe
 • rozpoznaje obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja”
 • tańczy podstawowy krok krakowiaka lub polki

Uczeń:

 • czyta książki o tematyce historycznej
 • rozwija jedno z wydarzeń i tworzy krótkie opowiadanie
 •  wyjaśnia własnymi słowami niektóre zapisy w konstytucji
 • podaje przykłady znanych Polaków, którzy przebywali na emigracji
 • dzieli się ciekawymi informacjami na temat Karola Wojtyły zdobytymi w różnych źródłach
 • samodzielnie pisze opis godła, budynku parlamentu, dłuższą wypowiedź na podany temat; w punktach pisze, jakie reformy państwa polskiego zapowiadała Konstytucja 3 maja
 • odszukuje w diagramie wyrazy rymujące się ze słowem „emigracja”
 • podaje nazwy mieszkańców różnych miast
 • stosuje zasady pisowni nazw mieszkańców miast, państw, kontynentów, potrafi podać zasadę pisowni rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na „-ja”
 • biegle liczy w zakresie 1000, rozkłada liczby trzycyfrowe na trzy składniki według podanej zasady
 • potrafi opisać polskie tańce ludowe, określa charakter muzyki patriotycznej
 • potrafi powiedzieć, w którą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Jan Matejko namalował swój obraz
 • tańczy w całości wybrany taniec ludowy

Krąg tematyczny: EUROPA

Nasi sąsiedzi

 

Podróżujemy po Europie

 

Europa daleka czy bliska?

 

Narody słowiańskie

 

Kraje śródziemnomorskie

 

Uczeń:

 • czyta głośno, ze zrozumieniem teksty w podręczniku
 • wypowiada się na temat państw sąsiadujących z Polską na podstawie przeczytanego tekstu w podręczniku
 • wskazuje na mapie: sąsiadów Polski, kilka państw europejskich i ich stolice, siedzibę władz europejskich – Brukselę, państwa leżące nad Morzem Śródziemnym, kraje słowiańskie
 • wie, co to jest Unia Europejska i które kraje do niej należą
 •  odnajduje w encyklopedii lub w Internecie flagi wybranych państw europejskich
 • odczytuje: z rozsypanki – nazwy krajów słowiańskich, z wykreślanki – nazwy wysp leżących na Morzu Śródziemnym
 • pisze kilka zdań na podany temat na podstawie informacji w podręczniku, list do rówieśnika mieszkającego w dowolnym kraju UE – przekazuje ciekawe informacje o naszej ojczyźnie, odpowiada na pytania dotyczące treści baśni rosyjskiej oraz tekstu z podręcznika
 • zapisuje nazwy państw w kolejności alfabetycznej
 • pisze poprawnie nazwy państw i ich mieszkańców
 • dokonuje rozkładu liczby na setki, dziesiątki i jedności, dodaje i odejmuje liczby różnymi sposobami w zakresie 1000, rozwiązuje proste zadania tekstowe, zadania na porównywanie różnicowe, używa określeń gram, dekagram, wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar
 • koloruje flagi państw europejskich, wycina z „Wycinanki” mapy Unii Europejskiej oraz flag państw i tablic z nazwami stolic
 • bierze udział w zabawie ruchowej przy piosence „Poszło dziewczę po ziele”

 

Uczeń:

 • czyta mapę, przewodniki turystyczne
 • wskazuje na globusie sąsiadów Polski, inne państwa europejskie i ich stolice
 • wypowiada się na temat przydatności mapy w czasie podróżowania, w szczególności zwracając uwagę na to, czego podróżnik może dowiedzieć się z mapy o wybranym miejscu
 • rozpoznaje na zdjęciach zabytki wybranych miast europejskich
 • wymienia korzyści, jakie daje naszemu krajowi „wejście” do UE
 • podaje datę wstąpienia Polski do UE
 • korzystając z dostępnych źródeł, samodzielnie zdobywa informacje o wybranym państwie europejskim, o tym, do kogo należą wybrane wyspy Morza Śródziemnego
 • ciekawie wypowiada się w formie pisemnej na podany temat, umieszczając w tekście informacje z przewodników turystycznych, atlasów, map
 • stosuje odpowiednio pisownię wielką literą w nazwach geograficznych oraz małą w przymiotnikach, uzasadnia pisownię
 • dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe sposobem pisemnym, rozwiązuje złożone zadania tekstowe, zadania, które mają kilka rozwiązań lub brak danych, zamienia dekagramy na gramy

 

Krąg tematyczny: CZYTAMY BAJKI

Poznajemy historię druku
i pisma

 

Świat gazet i czasopism

 

Z wizytą w bibliotece

 

Zapraszamy bohaterów ulubionych bajek

Opowiadanie
z cyklu

 

Przepis na pisarza

 

Uczeń:

 • czyta głośno ze zrozumieniem tekst w podręczniku i ćwiczeniach, odpowiada na pytanie zawarte w tytule; czyta opowiadanie i wiersz z podziałem na role
 • odpowiada na pytanie, wykorzystując w swojej wypowiedzi odpowiedni fragment wiersza
 • w skupieniu słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • wie, na czym polegają właściwe zachowania czytelnika; wie, co znaczą sformułowania: „biały kruk”, „mól książkowy”, „kaczka dziennikarska”
 • wyszukuje różne informacje w gazetach i czasopismach
 • wskazuje swoje ulubione czasopisma oraz czasopisma i gazety, jakie czyta się w domu rodzinnym
 • zna różne rodzaje katalogów bibliotecznych i potrafi się nimi posługiwać
 • pisze: wypowiedź na dany temat na podstawie pytań pomocniczych, odpowiedź na pytanie, zaproszenie; pisze opowiadanie, którego bohaterem jest wymyślona postać lub rzecz; pisze, dlaczego lubi czytać książki
 • łączy zdania proste w zdania złożone, używając wyrazów: „że”, „więc”, „ale”, „ponieważ”, „żeby”; tworzy rodzinę wyrazów; dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników; imiona bohaterów książek w kolejności alfabetycznej
 • poprawnie pisze tytuły gazet i czasopism; uzupełnia trudności ortograficzne w wyrazach
 • dodaje i odejmuje w zakresie 1000; mnoży i dzieli setki; używa określeń milimetr, centymetr, kilogram, dekagram, wykonuje obliczenia, używając tych miar; dokonuje obliczeń zegarowych; rozwiązuje zadania tekstowe, których dane są zapisane w tabeli
 • śpiewa, bawi się przy muzyce
 • wykonuje ilustrację do ulubionej książki, „Smoka-skarbonkę” z „Wycinanki”
 • rozwiązuje różne zadania ruchowe, współpracując z partnerem i grupą, biega, skacze, pokonuje tor przeszkód, aktywnie uczestniczy w grach zespołowych  i zabawach ruchowych, przestrzega ustalonych reguł gier i zabaw

Uczeń:

 •  czyta wyraziście teksty literackie, najciekawsze fragmenty ulubionych książek; wiersz tak, jak się czyta bajkę
 • sporządza listę książek godnych polecenia innym do przeczytania
 • wskazuje swoje ulubione czasopisma i uzasadnia wybór
 • szuka objaśnień pojęć „biały kruk”, „mól książkowy”, „kaczka dziennikarska”, „starodruk” w różnych źródłach; układa zdania złożone z tymi wyrażeniami
 • snuje własne przypuszczenia na temat tego, dlaczego dorosłym zależy na tym, aby dzieci lubiły czytać
 • wyjaśnia różnicę między gazetą a czasopismem
 • redaguje dłuższe wypowiedzi pisemne na dany temat; wymyślone opowiadanie w odcinkach
 • wyodrębnia w grupie podanych wyrazów rodziny wyrazów, dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników, wykorzystując słownik wyrazów bliskoznacznych
 • bezbłędnie w szybkim tempie liczy w zakresie 1000, dokonuje obliczeń wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek, układa pytania i rozwiązuje zadania tekstowe
 • twórczo rozwiązuje różne zadania ruchowe, współpracując z partnerem i grupą, sprawnie pokonuje tor przeszkód

 

Krąg tematyczny: MAMA I JA

Jakie są nasze mamy?

 

Upominki dla mamy

 

Znamy swoje prawa

 

Niezwykły świat zabaw i zabawek

 

Dzień Dziecka- święto wszystkich dzieci

 

Uczeń:

 • czyta wiersz z podziałem na role; opowiadanie z odpowiednią intonacją, ocenia zachowanie głównych bohaterów i ustala kolejność wydarzeń; czyta wybrane przepisy kulinarne
 • słucha wiersza czytanego przez nauczyciela i określa jego nastrój
 • opowiada historyjkę obrazkową
 • uzupełnia zdania o swojej mamie
 • wie, jakim dokumentem jest Konwencja Praw Dziecka i co zawiera; wie, na czym polega praca rzecznika praw dziecka oraz rzecznika praw ucznia; wie, w jaki sposób może korzystać z różnych praw dzieci
 • wypowiada się podczas obrad sejmiku dziecięcego poświęconego prawom dziecka
 • wskazuje przykłady z życia codziennego takich sytuacji i zachowań, w których dziecko ma prawo do zabrania głosu, wyrażenia sądu lub opinii oraz sytuacji, w których decydują dorośli
 • bierze udział w redagowaniu sprawozdania z obrad sejmiku dziecięcego
 • pisze życzenia dla mamy, przepisuje bezbłędnie sprawozdanie, opis zabawki
 • rozpoznaje rzeczowniki rodzaju żeńskiego, czasowniki ukryte w diagramie; zapisuje zdrobnienia do wyrazu matka; określa liczbę wyrażeń składających się z rzeczownika i przymiotnika, nadaje nazwy kategoriom przedmiotów
 • zastępuje ilustracje wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne, poprawnie pisze poznane wyrazów z „ch” wymiennym
 • mnoży i dzieli w zakresie 100, zna terminy „brutto”, „netto”, „tara”; rozwiązuje zadania tekstowe, w tym na porównywanie różnicowe; porównuje ceny i wagi towarów; zna zależność między ilością, ceną i wartością
 • gra rytm piosenki „Sto lat” na instrumentach perkusyjnych; wie, że krzyżyk podwyższa dźwięk
 • samodzielnie projektuje i wykonuje kartkę życzeniami dla mamy; wykonuje z talerzyków papierowych latający talerz; przygotowuje deser według wybranego przepisu
 • przeprowadza różne zabawy i bierze w nich udział, przestrzega ustalonych zasad zabaw

 

Uczeń:

 • czyta głośno opowiadanie, oddając emocje bohaterów i proponuje nowy, zaskakujący tytuł
 • uzasadnia swoją ocenę zachowania bohaterów opowiadania
 • nazywa problem, jaki autorka porusza w swoim wierszu
 • tworzy opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, z uwzględnieniem trójczłonowej budowy opowiadania
 • wymienia najważniejsze prawa dziecka, miejsca na Ziemi, w których są łamane podstawowe prawa dziecka
 • wyjaśnia, dlaczego dorośli stawiają „granice” dzieciom
 • pisze samodzielnie sprawozdanie z obrad sejmiku dziecięcego
 • swobodnie posługuje się słownikiem ortograficznym, wyjaśnia pisownię wyrazów z „ch” poprzez podanie wyrazu z „sz”
 • biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, wykonuje obliczenia z zamianą jednostek dekagramy na kilogramy, rozwiązuje złożone zadania tekstowe
 • gra piosenkę „Sto lat” na dzwonkach
 • układa rady dotyczące bezpiecznej, miłej i zgodnej zabawy

 

Krąg tematyczny: SPOSOBY PODRÓŻOWANIA

Transport lotniczy

Transport kolejowy

 

Transport wodny

 

Transport samochodowy

 

Jak dawniej przewożono towary?

 

Podróże w czasie

 

Uczeń:

 • czyta wiersze z naturalną intonacją, teksty informacyjne na temat różnych środków transportu
 • słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
 • wymienia rodzaje samolotów, lokomotyw, statków, samochodów wykorzystywanych w transporcie współcześnie oraz dawne sposoby przewożenia towarów
 • wie, na czym polega praca ludzi na lotnisku, w samolocie, na dworcu kolejowym i w pociągu, w porcie i na statku; wie, jak należy zachowywać się w czasie podróżowania różnymi środkami transportu
 • nazywa rodzaje pociągów i wagonów; statków
 • zna korzyści i wady transportu samochodowego
 • wskazuje na mapie Polski miasta, w których są porty morskie i miasta leżące nad głównymi rzekami
 • pisze opowiadania twórcze o podróżowaniu, uzupełnia dialog
 • wskazuje rzeczowniki, które pochodzą od czasowników, przymiotniki w zdaniach; stopniuje przymiotniki
 • zna i stosuje w praktyce pisownię wybranych wyrazów z „h”, wyrazów z „ó” wymiennym; uzasadnia pisownię podanych rzeczowników przez utworzenie ich liczby mnogiej, poprawnie pisze przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
 • dokonuje obliczeń zegarowych, mnoży i dzieli w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe, odczytuje i zapisuje liczby do 10 000
 • śpiewa w grupie nową piosenkę
 • wykonuje samolot z papieru, zabawkę zgodnie z instrukcją; rysuje pociąg składający się z różnych rodzajów wagonów, maluje ilustrację do swojego opowiadania
 • jest spostrzegawczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, biega, skacze, pokonuje tor przeszkód

 

Uczeń:

 • biegle czyta teksty w podręczniku oraz teksty z różnych źródeł, dobiera sposób czytania wierszy do ich nastroju
 • wyjaśnia, jakie znaczenie ma transport w ogóle; jakie znaczenie dla rozwoju miast portowych miał rozwój transportu wodnego
 • porównuje pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe
 • dokonuje podziału statków ze względu na siłę, jaka ich napędza
 • sprawdza w różnych źródłach, jak wyglądają różne wagony
 • określa położenie miast portowych, miast położonych nad głównymi rzekami względem miejsca własnego zamieszkania
 • samodzielnie pisze dialog turysty z kasjerką na stacji kolejowej; opowiadania twórcze z użyciem dialogu
 • wie, jak na rozkładzie pociągów zaznaczone są różne rodzaje pociągów
 • stopniuje przymiotniki w sposób prosty i opisowy
 • świadomie stosuje poznane zasady ortograficzne
 • liczy w zakresie 10 000, rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe
 • śpiewa indywidualnie nową piosenkę
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastycznie

Krąg tematyczny: WYRUSZAMY W ŚWIAT

Tajemnice Czarnego Lądu

 

W ryżowej krainie

 

Mieszkańcy Australii

 

Z wizytą
w Ameryce Północnej

 

Z wizytą
w Ameryce Południowej

 

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem różne teksty w podręczniku i w ćwiczeniach, wyszukuje w nich odpowiednie fragmenty
 • słucha uważnie opowiadania nauczyciela o Afryce, Azji i jej mieszkańcach, tekstu czytanego przez nauczyciela
 • ustala kolejność wydarzeń w opowiadaniu, wstawiając kolejny numer; ocenia bohatera, opowiada własnymi słowami legendę indiańską
 • odszukuje Afrykę, Azję, Australię, Amerykę Północną i Południową na globusie i określa ich położenie w stosunku do Polski, zna kilka państw azjatyckich
 • wie, jak uprawia się ryż i herbatę
 • wykonuje sałatkę ryżową
 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; wyszukuje informacje na ich temat w książkach przyrodniczych
 • wymienia nazwy zwierząt egzotycznych zagrożonych wyginięciem
 • przekształca zdania złożone na zdania pojedyncze; rozpoznaje przymiotniki i tworzy od nich nazwy państw
 • pisze opis zwierzęcia afrykańskiego; pisze, odpowiedź na list od chłopca mieszkającego w Australii, uzupełnia zdania opisujące kukurydzę; odpowiedzi na pytania
 •  porównuje liczby wielocyfrowe; rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe
 • rozpoznaje muzykę z różnych stron świata, słucha utworu pt. „Cztery pory roku” A. Vivaldiego
 • wykonuje indiański pióropusz według instrukcji
 • uczestniczy w zabawach ruchowych z mocowaniem, pokonuje tor przeszkód w terenie, szybko reaguje zmianą miejsca na określone sygnały

 

Uczeń:

 • czyta książki przyrodnicze
 • zna wybrane gatunki roślin Azji i Afryki, rozpoznaje charakterystyczne krajobrazy Czarnego Lądu
 • potrafi uzasadnić, że plan wydarzeń napisany jest w formie równoważników zdań
 • zna mniej popularne zwierzęta Afryki
 • wyszukuje ciekawe informacje w różnych źródłach na temat Chin, Japonii i przedstawia je w klasie
 • pisze opis wybranego zwierzęcia na podstawie własnego planu i samodzielnie zgromadzonego słownictwa; list w formie poprawnie zbudowanych zdań zawierających jasne komunikaty; ciekawą wypowiedź o wybranym kraju Ameryki Południowej na podstawie samodzielnie zdobytych informacji
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 000, rozwiązuje zadania tekstowe błędnie sformułowane – zauważa w nich błędy i poprawia je, porównuje sumy i różnice liczb czterocyfrowych
 • wykonuje inne ozdoby stroju indiańskiego według własnego projektu

 

Krąg tematyczny: WAKACYJNE PLANY I MARZENIA

Lato czeka

 

Wakacyjne przyjemności
i atrakcje

 

Konkurs wiedzy trzecioklasisty

Tato, już lato!

 

Wakacyjny kodeks młodego turysty

 

Skok w nieznane

Opowiadanie
z cyklu

 

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem opowiadanie, wiersz z naturalną intonacją i wskazuje w nim fragmenty realne i fantastyczne
 • wie, jakie są oznaki lata na wsi, zna rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste oraz sposób ich wykorzystania w gospodarstwie domowym i przemyśle, podpisuje na rysunku warstwy lasu
 • pisze opowiadanie na określony temat, uzupełnia zdania na podstawie przeczytanego wiersza, zdania o swoim tacie oraz przeprowadzony z nim wywiad, w którym wykorzystuje przygotowane w ćwiczeniach pytania; pisze rady na udane wakacje w miejscu zamieszkania; rady dla młodego turysty; pisze, odpowiedzi na pytania dotyczące nauki w klasie trzeciej i planów na następny rok szkolny
 • tworzy zdania w czasie przeszłym, prawidłowo stopniuje przymiotniki; tworzy wyrazy zdrobniałe, wskazuje w zdaniach czasowniki
 • zna pisownię wybranych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi
 • współpracuje w grupie nad ułożeniem dodatkowych pytań do klasowego turnieju wiedzy
 • rozwiązuje zadania sprawdzające wiedzę trzecioklasisty
 • rozwiązuje zadania z treścią, wykonuje obliczenia kalendarzowe
 • śpiewa ulubione, poznane w trzeciej, klasie piosenki; rozwiązuje muzyczne rebusy
 • wykonuje pracę plastyczną „Wakacyjne kolory”; upominek dla taty
 •  współpracuje z partnerem i grupą, cieszy się z własnego zwycięstwa, gratuluje sukcesów koleżankom i kolegom, przestrzega ustalonych reguł; wykonuje proste zadania ruchowe, skacze w dal, biega, bawi się przy muzyce

Uczeń:

 • czyta głośno, wyraziście i ze zrozumieniem różne teksty
 • wyjaśnia własnymi słowami, czym jest w wierszu fantazja
 • poprawnie stopniuje przymiotniki stopniujące się w sposób nieregularny
 • pisze opowiadanie na określony temat z wartką i zaskakującą akcją, dłuższe wypowiedzi na dany temat; zapisuje samodzielnie przygotowany i przeprowadzony z tatą wywiad
 • opracowuje przykłady zadań i zagadek konkursowych
 • aktywnie uczestniczy w pracach nad pytaniami do klasowego turnieju wiedzy
 • aktywnie w nim uczestniczy
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10 000; oblicza różnicę czasu między Warszawą a Nowym Jorkiem
 • śpiewa indywidualnie poznane w trzeciej klasie piosenki
 • skacze wzwyż

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie im. Józefa Pukowca
  Pszczyna, ul. Konopnickiej 39
 • (032)2104003

Galeria zdjęć