Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna I-III

klasa III

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  klasa III– kryteria ocen.

 

Formy aktywności oceniane w toku lekcji:

• odpowiedzi ustne;

• klasówki – dłuższe prace pisemne obejmujące większą partię materiału;

• kartkówki – krótkie (do 10 min) prace obejmujące materiał z 1 lub 2 ostatnich lekcji;

• wykonywanie ćwiczeń na lekcji;

• zadania domowe w różnej formie;

• praca w grupach;

• projekty;

• uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych;

• praca z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputera;

• aktywność ucznia na lekcji;

• systematyczność pracy i zaangażowanie;

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna na formę oceny opisowej uwzględniającą różne formy aktywności ucznia.

 

Cząstkowe oceny bieżące ustala się wg następującego kryterium:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w sytuacjach problemowych;
 • jest bardzo aktywny na zajęciach;
 • twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
 • w rozwiązywaniu problemów jest twórczy, samodzielny i niestereotypowy
 • spełnia kryteria oceny bardzo dobrej.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował materiał przewidziany programem nauczania;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń;
 • potrafi uporządkować zebrany materiał i właściwie go wykorzystać;
 • jest samodzielny – dociera do różnych źródeł wiedzy i umiejętnie z nich korzysta;
 • samodzielnie rozwiązuje postawione zadania i problemy;
 • wykonuje zadania dodatkowe i potrafi ich wyniki zaprezentować na forum klasy;

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania;
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów;
 • dostrzega przyczyny i skutki obserwowanych zjawisk;
 • aktywnie uczestniczy w lekcji;
 • odrabia zadania domowe, jest przygotowany do zajęć;
 • korzysta z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji;
 • opanował wiedzę i umiejętności  w stopniu zadowalającym.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i  umiejętności określone programem;
 • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji;
 • w czasie lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością;
 • wykonuje  proste zadania;
 • systematycznie wykonuje  prace domowe;
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy, przynosi ćwiczenia i  podręcznik;
 • pod kierunkiem nauczyciela prezentuje zdobytą wiedzę i umiejętności.
 •  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który;

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;
 • przy pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności;
 • konstruuje krótkie wypowiedzi;
 • odrabia zadanie domowe;
 • przynosi na lekcje podręcznik i ćwiczenia oraz prowadzi zeszyty przedmiotowe;
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował określonego w programie minimum materiału;
 • nie potrafi rozwiązać zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela;
 • nie współpracuje z grupą ani z nauczycielem;
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie im. Józefa Pukowca
  Pszczyna, ul. Konopnickiej 39
 • (032)2104003

Galeria zdjęć